X
+
06
Aralık
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN YÖNERGESİ
10:17

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç ve kapsam

            Madde 1 – (1) Bu Yönerge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin amaç ve görevleri doğrultusunda yayımlayacağı her türlü yayın ile satın alma, abonelik, bağış, değişim ve benzeri yollarla alınacak yayınların incelenmesi, değerlendirilmesi, seçimi, basılması ve satın alınmasına ilişkin iş ve işlemleri; basım ve yayın usullerini; Yayın Kurulunun oluşturulması, çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

            Dayanak

            Madde 2 – (1) Bu Yönerge, 27/02/1960 tarih ve 7460 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilat Kanunu ile 01.11.1983 tarih ve 2936 sayılı Kanunla değişik 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 23.01.2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            Madde 3 – (1) Bu Yönerge’de geçen;

 1. Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
 2. Başkan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanını,
 3. Merkez: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,
 4. Kurul: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayın Kurulunu,
 5. Yayın: Yerli ve yabancı her türlü yazılı, basılı ve elektronik eseri,
 6. Yayım: Yayınların basılıp dağıtılmasını,
 7. Telif Eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir ürünlerini,
 8. İşlenmeler: Diğer bir eserden veya eserlerden yaralanılarak meydana getirilen ve bu eserlere göre müstakil olmayıp işleyenin de katkılarını taşıyan yazılı fikir ve sanat eserlerini,
 9. Ç.S.G. Eğitim Uzmanı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanını,
 10. Ç.S.G. Eğitim Uzman Yardımcısı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısını,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşturulması, Toplanması, Görev ve Yetkileri

 

Kurulun oluşturulması

Madde 4 – (1) Kurul, ÇASGEM Başkanının Başkanlığında, Eğitim ve Yayın Hizmetlerinden sorumlu 1 Başkan Yardımcısı, 1 Şube Müdürü, 2 Ç.S.G. Eğitim Uzmanı, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığından konuyla ilgili 1 Daire Başkanı ile Bakanlığın uygun göreceği Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyelerinden en az doçent unvanına sahip 1 öğretim üyesinden oluşur. Kurula Hukuk Müşaviri danışman olarak katılabilir. Yayınlanacak eserin konusuna göre Kurum içinden veya dışından uzman kişiler de danışman olarak toplantıya çağırılabilir.

Üyelerin yokluğunda Kurula katılmak üzere ÇASGEM’den 1 yedek Şube Müdürü, 2 yedek Ç.S.G. Eğitim Uzmanı veya Uzman Yardımcısı, Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığından 1 yedek üye ile 1 yedek Öğretim Üyesi belirlenir.

            Kurul üyelerinin görev süresi iki yıl olup, Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinden seçilecek Öğretim Üyeleri Bakanlığın, diğer üyeler ise Merkez Başkanının onayından sonra kesinleşir.

 

            Kurulun toplanması ve karar alınması

Madde 5 – (1) Kurul her yılın Ocak ayında o yılın yayın faaliyetlerini belirlemek ve Haziran ayında gelişmeleri değerlendirmek amacıyla yılda iki defa olağan toplantı yapar. Bunun dışında Başkan gerektiği zaman Yayın Kurulu’nu toplantıya çağırabilir.

 1.  

(3) Kurulun sekreteryasını Yayın ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü, raportörlüğünü ise Kurul Başkanının görevlendireceği Ç.S.G. Eğitim Uzmanı veya Yardımcısı yürütür.

Sekreteryanın görevleri şunlardır:
1)       Kurulun sekreteryasını yürütmek,
2)       Yayın sağlama istekleri ile yayın satma tekliflerini değerlendirerek Kurula aktarmak,
3)       Kitap, broşür, dergi ve bülten gibi yayınlarda yer almak üzere satın alınacak eserleri ve yazıları Kurula sunmak,
4)       Kurulca belirlenen dağıtım usulüne göre yayınların dağıtımını yapmak.

Kurulun görev ve yetkileri

Madde 6 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Merkezin yayın ilkelerini belirlemek, içinde bulunulan yılın yıllık yayın programını düzenlemek;
 2. Merkezin görev alanıyla ilgili konularda çalışma hayatı ve sosyal güvenlik literatürünün geliştirilmesi, çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilincinin artırılmasına yönelik eserlerin hazırlanması amacıyla Başkanlığa görüş bildirmek,
 3. Merkezce yayınlanacak kitap, bildiri, dergi, bülten ve elektronik yayınlar ile başka kişi ve kurumlardan yayınlanması talebiyle Merkeze gönderilen eserleri Yönergenin üçüncü bölümünde yer alan yayın şartları ve değerlendirme ilkelerine göre inceleyerek yayınlanıp yayınlanmayacağına karar vermek,
 4. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında Merkez Kütüphanesine satın alma, bağış, değişim, abonelik ve benzeri yollarla alınacak her türlü yayının değerlendirmesini ve seçimini yapmak,
 5. Yayınlanacak eserleri gerekirse konusuna göre alanında uzman kişilere incelettirmek,
 6. Merkez tarafından yayınlanacak eserlerin teknik özellikleri, baskı şartnamesinin esasları, basım adetleri, satış bedelleri veya ücretsiz oluşları, telif ve işlenme ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği, dağıtım esasları ve yayın süreleri konusunda karar vermek,
 7. Merkez Kütüphanesinde bulunan güncelliğini yitirmiş, kullanılamayacak kadar yıpranmış ve mükerrer olan eserlerin imha edilmesini, kağıt toplama merkezlerine gönderilmesini veya ihtiyacı olan başka kurumlara devredilmesini karara bağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yayın Başvuru Şartları ve Değerlendirme İlkeleri

 

Yayın başvuru şartları

Madde 7 – (1) Eserlerinin yayınlanması için başvuruda bulunan eser sahipleri;

 1. Eserlerin basım ve elektronik ortam teknolojilerine, dilbilgisi kurallarına uygun olacak şekilde 1 adet CD şeklinde hazırlanmış hali ile kağıdın tek yüzüne, 12 punto Times New Roman yazı karakteri ile 1,5 satır aralığında yazılmış ve yazarınca imzalanmış 2 adet basılı halini,
 2. Eserinin daha önce yayınlanmamış olduğuna, eser üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığına ve bu hususta her türlü sorumluluğu üstlendiğine dair yazıyı,
 3. Ortak eserlerde, eser sahiplerinden birisinin diğerlerinin onay ve vekaletini aldığını gösterir belgeyi,
 4. Tercüme veya işlenme eser teklifinde bulunanlar 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre asıl eser sahibinden gerekli izinleri aldıklarına dair belgeyi,
 5. Yayınlanması uygun görülen eserinin ilk ve sonraki baskılarına ait tüm basılı ve elektronik yayın haklarını telif ücreti hariç Merkeze devrettiğine dair Noterlikçe düzenlenecek temliknameyi,
 6. Kurulun isteği ve vereceği süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapacağını, aksi muhtemel maddi hataların düzeltilmesi, yapılabilecek kısaltmalar ve kapak tasarımı gibi konularda Merkezin tasarruf yetkisini kabul ettiklerini gösterir yazıyı,

Merkeze vermekle yükümlüdür.

(2) Yayınlanması için Merkeze gönderilen telif ve işlenme eserler, bir yıl içinde basılmadığı takdirde eser sahibine iade edilir.

(3) Yayınlanan eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk eser sahiplerine aittir.

 

Değerlendirme ilkeleri

Madde 8 – (1) Eserlerin seçilmesi, yayınlanması, hazırlanması ve dağıtılmasında göz önünde bulundurulacak temel ilkeler şunlardır:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun olması, kanunlara göre suç teşkil etmemesi,
 2. Milli ve manevi değerlerimize, milli birlik ve beraberliğimize uygun olması, milli menfaatlerimize aykırı olmaması,
 3. Merkezin görev alanıyla ilgili doğru bilgi verici, eğitici, öğretici ya da tanıtıcı nitelikte olması,  
 4. Bilimsel yöntemlere göre hazırlanmış olması,
 5. Genel ahlaka aykırı olmaması ve kişiyi, aileyi veya toplumun belirli bir kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilmemesi,
 6. Merkez çalışanları, uygulayıcılar, bilim çevreleri ve kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olması,
 7. Siyasi amaçlı ve propagandaya yönelik olmaması,
 8. Türkçe eserlerin, Türk dilinin zengin varlığından faydalanılarak herkesin kolayca anlayabileceği, yaşayan ve konuşulan Türkçe kurallarına uygun hazırlanması,
 9. TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiğine uygun olması,
 10. Yayın başvurusu için gereken belgelerin eksiksiz olması.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Telif haklarının belirlenmesi

Madde 9 – (1) Bu Yönerge hükümlerine göre yayımlanacak olan eserlerin telif ve işlenme ücretleri, 23.01.2007 tarih ve 26412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir.

(2) Ancak, resmi görev gereği hazırlanmış eserlere ücret ödenmez.

 

            Kurul kararı gerektirmeyen durumlar

Madde 10 – (1) Mevzuat yayınları, yıllık faaliyet raporları, ekonomik raporlar, resmi açıklamalar, brifingler, kitap haline getirilmemiş ders notları, iç genelgeler ile Merkezi tanıtmak amacıyla bastırılan broşür, dosya, kalem gibi malzemelere Kurul kararı alınması gerekmez.

(2) İşçi Ceza Projeleri kapsamında hazırlanan ve “İşçi Ceza Paralarını Kullanmaya Yetkili Kurul” tarafından onaylanan yayınlar için de Kurul kararına gerek yoktur.

(3) Ayrıca Merkezce yayınlanan süreli yayınlara sadece ilk sayı basılırken Kurul kararı alınır. Her sayı için yeniden Kurul kararı alınmaz.

(4) Bakanlık Yayın Kurulu tarafından basılmasına karar verilen yayınlar için Kurul tarafından ayrıca uygunluk kararı alınmasına gerek yoktur.

 

            Basım ve satınalma işlemleri

            Madde 11 – (1) Bu Yönerge esaslarına göre yayımlanmasına karar verilen eserlerin basılmasına, süreli yayınlara abone olunmasına veya diğer yayınların satın alınmasına ilişkin iş ve işlemler, 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yerine getirilir.

 

            Genel yayın numarası

Madde 12 – (1) Merkez tarafından yayımlanacak süreli yayınlar dışındaki eserlere yayın numarası verilir.

(2) Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığından süreli yayınlar için ISSN, diğer yayınlar için ise ISBN numarası alınır.

 

            Hüküm bulunmayan haller

Madde 13 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

            Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 14 – (1) Bu Yönerge ile daha önce yürürlükte olan ve 17 Şubat 2009 tarih ve 326 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe giren “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayın Yönergesi” bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Yürürlük

Madde 15 – (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

            Yürütme

Madde 16 – (1) Bu yönerge hükümlerini Merkez Başkanı yürütür.  

 

 

           

 

 

 

+
26
Ekim
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU
13:32
+
26
Ekim
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
09:06

 Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim Ve Araştırma Merkezi Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)'ndan:

    Resmi Gazete Tarihi: 30/12/2010

    Resmi Gazete No: 27801

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı personelinin disiplin amirlerinin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirlerinin tayin ve tespitine dair esaslar

    Madde 4 - (1) Başkanlık personelinin disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

+
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE UZMANLIK YETERLİK SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2010
Resmi Gazete Sayısı: 27776

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

AMAÇ

MADDE - I

Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılığı, giriş ve uzmanlık yeterlik sınavları ve bu personelin atanma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

MADDE - II

Bu Yönetmelik hükümleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcısı ve uzmanı olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

DAYANAK

MADDE - III

Bu Yönetmelik, 27/2/1960 tarihli ve 7460 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Teşkilat Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR ve KISALTMALAR

MADDE - IV

Bu Yönetmelikte Geçen;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
Başkanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığını,
Başkan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanını,
Danışma Komisyonu: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları tezlerin konularını belirlemek, tez projelerini değerlendirmek ve uzman yardımcısına tezin hazırlanmasında rehberlik etmek üzere bir tez danışmanı atamak üzere oluşturulacak komisyonu,
Eğitim ve Araştırma Merkezi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,
Giriş Sınavı: Uzman yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı,
Giriş Sınavı Hazırlık Komisyonu: Giriş sınavının ilanından sonuçlanmasına kadarki tüm aşamalarda sınavla ilgili evrakın kabul, kayıt ve kontrol ile sınava ilişkin gerekli yazışmaların ve bildirimlerin yapılmasından sorumlu komisyonu,
Giriş Sınavı Kurulu: Başkanlık uzman yardımcılığı giriş sınavı kurulunu,
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
Tez: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,
Uzman: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanını,
Uzman Yardımcısı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısını,
Yeterlik Sınavı: Uzmanlık Yeterlik Sınavını,
Yeterlik Sınav Kurulu: Uzmanlık Yeterlik Sınav Kurulunu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Uzman Yardımcılığı Sınavları, Değerlendirme ve Atama

DUYURU

MADDE - V

Giriş sınavına katılma şartları, açıktan atama izni alınmış kadroların sayısı, sınıf, unvan ve dereceleri, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri ve asgari puanlar veya puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılabileceği, son müracaat tarihi ile müracaat yeri, başvuruda istenecek belgeler, giriş sınavının yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, Resmi Gazete’de ve Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde yayımlanır.

ARANAN ŞARTLAR

Giriş Sınavına Katılmak İçin;

Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, sınav duyurusunda belirtilen asgari puanı almış olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olmak,
Sınav duyurusunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,
En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Başkanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinde lisans eğitimi görmüş olmak,
Sınav ilanında belirtilen dil ya da dillerden, ilanda belirtilen geçerli yıllara aitKPSS’lerin herhangi birinin yabancı dil testinden yüzde yetmiş veya daha fazla oranda doğru cevabı bulunmak veya bu yıllara ait Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında en az yetmiş puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartları aranır.


 

BAŞVURU

MADDE - VII

Giriş Sınavına Katılmak İçin Aşağıdaki Belgeler İstenir;

İş talep formu
Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği
KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği
Yabancı dil belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği
3 Adet Vesikalık Fotoğraf
Özgeçmiş

Birinci fıkrada sayılan belgelerin şahsen, elden veya posta yoluyla en geç sınav ilanında belirtilen tarih ve saate kadar Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Sınav ilanında öngörülmesi halinde, başvurular elektronik ortamda da yapılabilir. Yukarıdaki fıkrada sayılan belgelerin suretleri asıllarının ibraz edilmesi kaydıyla Başkanlıkça tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Giriş sınavına katılabilecek adaylar belirlenerek isimleri Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler, giriş sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılır.

GİRİŞ SINAVI ve HAZIRLIK KOMİSYONU

MADDE - VIII

Giriş sınavı hazırlık çalışmaları, Başkanın onayıyla görevlendirilecek Başkan Yardımcısı başkanlığında, en az şube müdürü veya uzman düzeyinde olmak üzere toplam beş kişiden oluşan "Sınav Hazırlık Komisyonu" tarafından yürütülür. Ayrıca aynı onayda beş yedek üye tespit edilir.
Birinci fıkradaki Komisyon, giriş sınavının ilan aşamasından sonuçlanmasına kadarki tüm aşamalarda gerekli yazışmaların yapılması, adayların başvuru evrakının kontrol edilerek başvuruların kabul edilmesi, başvuru evrakının tarih ve sayısı ile kaydedilmesi, giriş sınavına kabul dahil olmak üzere sınavın her bir aşamasında aday listelerinin hazırlanması ve ilan edilmesinin sağlanması, giriş sınavına başvuru yapan adayların T.C. kimlik numaralarının, ad ve soyadlarının ve KPSS puanlarının doğruluğunun ÖSYM’ye ait internet sitesinden kontrol edilmesi, giriş sınavı ile ilgili sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazların yedi gün içerisinde sonuçlandırılması işlerini yürütür.


 

GİRİŞ SINAVI KURULU

MADDE - IX

Uzman Yardımcılığı giriş sınavını yapacak olan kurul, Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında; Başkanın onayıyla görevlendirilecek en az uzman düzeyinde bulunan üç eğitim ve araştırma merkezi personeli, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir Baş İş Müfettişi, Bakanlık Personel Dairesi Başkanı olmak üzere altı kişiden oluşur. Ayrıca beş yedek üye tespit edilir.

GİRİŞ SINAVI

MADDE - X

Giriş sınavı, yazılı, sözlü veya sadece sözlü sınav şeklinde giriş sınavı kurulu tarafından yapılır. Giriş sınavının yalnızca sözlü olarak yapılmasına, yazılı sınavın klasik veya test usulünde bizzat Başkanlıkça gerçekleştirilmesine veya diğer kamu kurumlarına yaptırılmasına Başkanlık tarafından karar verilir.
Giriş sınavı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, genel kültür, genel yetenek, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı, hukuk, iktisat, maliye, işletme, sosyal politika, mühendislik, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışma hayatı ile ilgili Avrupa Birliği mevzuatı, uluslararası çalışma mevzuatı, istatistik, eğitim bilimleri konuları arasından Başkanlıkça seçilerek sınav ilanında ayrıntılı bölümleri belirtilecek alanlarda yapılır.
Uzman yardımcılığı adayları için açılacak sınavlar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda yapılır. Başkanlık, belirleyeceği uzman yardımcılığı kontenjanlarına giriş sınavı için, KPSS puan türleri, taban puanları ve bu sınavda alınan başarı derecelerini göz önüne almak suretiyle çağırılacak aday sayısını tespit ederek giriş sınavı duyurusuyla ilan eder. Ancak, giriş sınavına çağırılacak aday sayısı açıktan atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olamaz.

GİRİŞ SINAVININ YAPILIŞI

MADDE - XI

Sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıyanlardan sınava girmek isteyenler, istenilen belgeler ile ilanda belirtilen süre içerisinde başvurmak zorundadırlar. Başkanlıkça başvuruları kabul edilenlerden giriş sınavına girmeye hak kazananlar giriş sınavına alınırlar.
Yazılı sınav yapılması halinde başarı notu yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Giriş sınavı kurulu ya da sınavı yapan kurum sınav sorularını hazırlar veya hazırlattıkları sorular arasından soruları seçer, sınavın yapılmasını sağlar ve sınav sorularının cevaplarını değerlendirir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır.
Giriş sınavı kurulu üyeleri sözlü sınavda, sınav ilanında belirtilen konuların yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sözlü sınavda değerlendirmeler yüz puan üzerinden yapılır. Giriş sınavı kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. Geçer not en az yetmiştir.

DEĞERLENDİRME

MADDE - XII

Giriş sınavı kurulu, yazılı ve sözlü sınavların aritmetik ortalamasını alarak veya yalnızca sözlü sınav yapılmışsa giriş sınavı kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalamasını alarak adayların uzman yardımcılığı giriş sınavı sonucunu tespit eder.
Nihai değerlendirmede yetmiş ve üzeri puan aldığı tespit olunan adaylar başarılı sayılır. Sınavın nihai değerlendirmesi neticesinde başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır.
İlan edilen kadro sayısının beşte birinden fazla olmamak kaydıyla yedek listeler de belirlenebilir.
Nihai değerlendirme sonucunda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

MADDE - XIII

Sınav sonuçları, Giriş sınavı kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın bitimini takip eden en geç beş iş günü içinde sınav duyurusunda belirtilen kadrolar itibarıyla başarı sıralamasına göre Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

ATAMA

MADDE - XIV

Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı boş kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Sınavı kazanan adaylardan atama yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir:

Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin adayın yazılı beyanı.
Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin adayın yazılı beyanı.
Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı.

Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgeler ile birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.
Tebligatta belirtilen süre içerisinde başvurmayan asil adayların yerine yedek listeden başarı sırasına göre belirlenen adaylar hakkında bu maddenin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır.
Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Üçüncü Bölüm

Uzmanlık Tezi, Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

DANIŞMA KOMİSYONU ve TEZ KONUSUNUN BELİRLENMESİ

MADDE - XV

Danışma Komisyonu üç üyeden oluşur. İki üye Başkan tarafından belirlenir ve başkanlığı Başkan tarafından yürütülür.
Uzman yardımcısı, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık görev süresini tamamlayınca Başkanın çağrısı üzerine bir ay içerisinde üç farklı tez konusunu tercih sırasına göre belirleyerek Danışma Komisyonunun onayına sunar.
Üç tez konusundan biri veya Danışma Komisyonu tarafından belirlenen bir konu uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin konusu olarak kararlaştırılır. Uygun bulunan tez konusu uzman yardımcısına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.
Tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Danışma Komisyonu tarafından her uzman yardımcısı için başkan yardımcıları, başkanlık uzmanları, bakanlık müşavirleri, bakanlık daire başkanları, uzmanlar ve en az doktora derecesine sahip üniversite öğretim görevlileri arasından bir tez danışmanı belirlenir. Uzman yardımcısı tezini tez danışmanının rehberliğinde hazırlar.
Uzman yardımcısı tezin kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tezini, yeterlik sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığa teslim etmek zorundadır. Zorunlu haller nedeniyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcılarına, talebi üzerine, danışmanının görüşü ile birlikte Başkan tarafından en fazla üç ay ek süre verilir.

TEZ HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE - XVI

Uzman yardımcıları, tez danışmanı tarafından kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde bir tez projesi hazırlar. Tez projeleri tez danışmanının görüşü ile birlikte bir hafta içerisinde Danışma Komisyonuna sunulur. Tez projesinin uygun bulunması halinde bu durum uzman yardımcısına tebliğ edilir. Tez projesinde, tez konusu olan çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgiler yer alır.
Tez danışmanı, tezlerin teslim edildiği tarihe kadar, rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcısının çalışmasını bir rapor halinde yeterlik sınav kuruluna sunar.
Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcılarının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.
Uzman yardımcıları tez projelerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığı Mesleki Yeterlik ve Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen şekil ve içerikle ilgili ilkelere uygun olarak hazırlamak zorundadır.

YETERLİK SINAV KURULU

MADDE - XVII

Yeterlik sınav kurulu Başkan onayı ile; Başkanın başkanlığında, en az uzman düzeyinde bulunan eğitim ve araştırma merkezi personeli ve yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim görevlileri arasından seçilecek bir üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı onayda bu niteliklerdeki beş adet de yedek üye tespit edilir.

YETERLİK SINAVI

MADDE - XVIII

Yeterlik sınavı, sırasıyla tez değerlendirme, sözlü savunma ve yabancı dil aşamaları olmak üzere üç aşamadan oluşur. Tez değerlendirme ve sözlü savunma aşamalarının her birinde değerlendirme yeterlik sınav kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Her bir safhada yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.
Tez değerlendirmesi ve sözlü savunma aşamasında başarılı olan uzman yardımcıları, geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az (C) düzeyinde aldıkları bir sonuç belgesini veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeyi, tez değerlendirmesi ve sözlü savunma aşama sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmeleri şartıyla yabancı dil aşamasından başarılı olmuş sayılır.

TEZ DÜZELTME ve SÖZLÜ SAVUNMA

MADDE - XIX

Tez değerlendirme aşamasında tezi yeterli bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı bu hakkını, yeterlik sınav kurulu tarafından hazırlanacak raporu dikkate alarak, sonuçların ilanından itibaren altı ay içerisinde, daha önceden hazırlamış olduğu tezi düzelterek kullanır.
Sözlü savunma aşamasında başarısız olanlara üç aydan az olmamak üzere bir yıl içinde ikinci bir hak verilir.

BAŞARISIZLIK HALİ

MADDE - XX

Uzman yardımcıları aşağıdaki hallerde başarısız sayılır.
Geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde tez konusunu bildirmemek.
Tez değerlendirme aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamamak.
Sözlü savunma aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamamak.
Yabancı dil belgesini süresi içerisinde ibraz etmemek.

ATANMA ŞARTLARI

MADDE - XXI

Uzmanlık kadrosuna atanabilmek için;

Uzman yardımcısı olarak ücretsiz izin, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler katılmaksızın, en az üç yıl çalışmış olmak,
Yeterlik sınavında başarılı olmak, şarttır. Bu şartları yerine getiren uzman yardımcısı 18 inci maddenin ikinci fıkrasında bahsi geçen belgeyi ibraz etmesi halinde uzmanlık kadrosuna atanır.

BAŞKA KADROYA ATANMA

MADDE - XXII

Yeterlik sınavında başarılı olamayan uzman yardımcıları Başkanlıkta veya Bakanlık merkez teşkilatında durumlarına uygun başka bir kadroya atanırlar.

YENİDEN ATANMA

MADDE - XXIII

Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman sıfatını kazandıktan sonra Başkanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması şartıyla önceki kadrolarına atanabilirler.

Dördüncü Bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK

MADDE - XXIV

11/6/2004 tarihli ve 25489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

MADDE - XXV

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE - XXV

Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

+
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından


Resmi Gazete Tarihi: 12.01.2005

Resmi Gazete Sayısı: 25698

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesinin kuruluş ve çalışma esasları, faaliyet alanları, gelir kaynakları, giderleri, mali ve idari işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

Merkez: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,

Başkanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığını,

Başkan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanını,

İşletme: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesini,

Saymanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye Saymanlığını,

Sayman: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye Saymanını,

ifade eder.

Faaliyet Alanları

Madde 5 — Merkezin faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir:

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik konuları ile ilgili mevzuat, belge, kitap, broşür ve benzeri yayınlar ile araştırma ve bilimsel incelemeleri yayımlamak ve satmak,

b) Gerçek ve tüzel kişilerin talebi üzerine işyerlerinde çalışma konuları ve çalışma verimi ile ilgili sorunları inceleyerek danışmanlık yapmak,

c) Türkçe ve yabancı dillerde çalışma ve sosyal güvenlik konuları ile ilgili yayınlar yapmak,

d) Özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi-işveren veya yönetici personelin eğitimlerini sağlamak amacıyla; çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konularda eğitim programları hazırlamak, seminerler düzenlemek ve bu konular ile ilgili araştırmalar yapmak,

e) Risk analizleri yapmak,

f) Avrupa Birliği üyeliği çalışmaları içerisinde kurs, seminer ve toplantılar için yurt dışından eğitim hizmetleri almak.

İKİNCİ BÖLÜM

Sermaye, Gelir ve Giderler

Sermaye

Madde 6 — İşletmenin kuruluş sermayesi 300.000.000.000.-(üçyüz milyar) TL.’dir.

İşletmenin sermayesi, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerle, ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan oluşur.

Bağış ve yardımlar, tahsis edilen sermaye miktarları ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar, elde edilen dönem sonu kârları, ödenmiş sermayeye eklenir. Ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen kârlar, hesap dönemini izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlığa yatırılır.

İşletmenin zararları, yıl sonunda Geçmiş Yıl Zararları Hesabı’na aktarılır ve ertesi yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere bekletilir.

Gelirler

Madde 7 — İşletmenin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

b) Bağışlar,

c) Diğer gelirler.

Giderler

Madde 8 — İşletmenin giderleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Kadroları İşletmede bulunan memurların aylık ve mali hakları ile sosyal hak ve yardımları ve İşletmenin sürekli işçi kadrolarında ve geçici iş pozisyonlarında istihdam edilen işçilerin ücretleri,

b) İşletme adına vizesi yapılmış sözleşmeli personel ücretleri,

c) İşletme hizmetlerinde çalıştırılan personele 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince ödenecek giderler,

d) Her türlü araştırma, planlama, inceleme, etüt, fizibilite çalışması, proje düzenleme, sistem analiz ve programlama ile danışmanlık giderleri,

e) Ulaştırma ve taşıma giderleri,

f) Taşınmaz ve taşınır mal, makine, alet ve taşıt kiraları,

g) Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt bakım ve onarımı ile bina küçük onarımı,

h) Telif, tercüme, patent hakları giderleri, geçici hizmet ücretleri, kurslara katılma ve eğitim giderleri,

i) Yakacak, akaryakıt ve yağ, elektrik, su ve havagazı giderleri,

j) Yangından korunma malzemeleri alımları,

k) İşletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere satın alınacak sarf malzemeleri giderleri,

l) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince eğitim gören stajyer öğrencilere ödenecek ücretler,

m) Aylık veya ücretlerden yapılması gereken her türlü yasal kesinti.

Taşıt, Makine-Teçhizat ve Demirbaş Alımı

Madde 9 — 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri çerçevesinde İşletme için taşıt satın alınabilir.

İşletmenin işlerinde kullanılmak şartıyla taşıt dışında makine, teçhizat ve demirbaş da satın alınabilir.

Satın alınan taşıt, makine, teçhizat ve demirbaşlar Demirbaş ve Bağlı Değerler Hesabı’na dahil edilir ve bunlar için genel esaslara göre amortisman ayrılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Yönetim

Madde 10 — İşletme hizmetleri; işletme müdürü, sayman, tahakkuk memuru, veznedar, mutemet, ayniyat memuru ve ambar memuru tarafından yürütülür.

İta Amiri

Madde 11 — İşletmenin ita amiri Başkandır. Başkanın geçici görevli, izinli ve raporlu olması gibi sebeplerle görevi başında bulunmadığı hallerde ita amirliği görevini Başkana vekalet eden Başkan Yardımcısı yürütür. İta amiri, birinci derecede imza atmaya yetkili olup, İşletmenin amacına uygun olarak çalışmasını ve yönetilmesini sağlamaktan sorumludur.

İşletme Müdürü

Madde 12 — Başkan, aynı zamanda İşletmenin de müdürüdür. Başkanın geçici görevli, izinli ve raporlu olması gibi sebeplerle görevi başında bulunmadığı hallerde Başkana vekalet eden Başkan Yardımcısı İşletme Müdürlüğü görevini yürütür.

İşletme Müdürünün Görevleri

Madde 13 — İşletme müdürünün görevleri şunlardır:

a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, mevzuat hükümleri, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek, işletmeyi idare ve temsil etmek,

b) İşletme kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

c) İşletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işlerin mevzuata uygun yapılmasını sağlamak,

d) Saymanın görüşünü alarak bütçeyi hazırlamak ve Bakan onayına sunmak,

e) Taşınmaz mallar ve demirbaşlar ile malzemelerin en iyi şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

f) Ambar ve ayniyat işlerinin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak ve gerekli denetimi yapmak.

İşletme Müdürünün Sorumluluğu

Madde 14 — İşletme müdürünün sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir:

a) İşletme müdürü idari işlerden re’sen, teknik işlerden ilgili teknik elemanlarla birlikte ve mali işlerden de ilgisine göre sayman ve tahakkuk memuru ile birlikte sorumludur.

b) İşletme müdür vekili, vekalet süresince yaptığı işlerden (a) bendi hükümlerine göre sorumludur.

c) Müdüre vekalet edenin bu yetkisinden doğacak sorumluluk doğrudan doğruya vekile aittir.

Tahakkuk Memuru

Madde 15 — İşletme tarafından yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirlerle ilgili tahakkuk işlemleri, ita amiri tarafından görevlendirilen tahakkuk memurunca yerine getirilir.

İşletme müdürüne ita amirliği yetkisi verildiğinden, tahakkuk memurluğu görevi yetki kademesine göre işletme müdüründen sonra gelen yönetici tarafından yürütülür.

Tahakkuk Memurunun Görevleri

Madde 16 — Tahakkuk memuru gelir ve giderlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür:

a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,

b) Gelir ve giderlerin mevzuata uygun olması,

c) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması,

d) Maddi hata bulunmaması,

e) Tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine eklenmesi gereken tahakkuk belgelerinin tamam olması,

f) İstihdamın kadro dahilinde bulunması.

Sayman

Madde 17 — İşletmenin mali işleri ile muhasebe işlemleri, kadrosu Bakanlıkça tahsis edilen ve Maliye Bakanlığınca atanan sayman tarafından yürütülür.

Saymanın atanması yapılıncaya kadar veya atanmış olan saymanın yıllık izin, geçici görev ve uzun süreli hastalık gibi sebeplerle görevi başında bulunmadığı hallerde bu görev, Başkanlığın Bakanlığa teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü ile Maliye Bakanlığınca görevlendirilecek muhasebe işlemlerini bilen memur tarafından vekaleten yürütülür.

Saymanın Görevleri

Madde 18 — Saymanın başlıca görevleri şunlardır:

a) Mali işleri ve muhasebe işlemlerini mevzuata uygun şekilde yapmak ve yaptırmak,

b) 15/2/1968 tarihli ve 12827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen defter ve muhasebe kayıtlarını tutmak ve tutturmak,

c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek ve gelirleri tahsil ettirmek,

d) Gelir ve giderlere ilişkin her türlü belgeleri, defterleri ve makbuzları saklamak,

e) Ayniyat, ambar ve vezne işlemlerinin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,

g) Banka ve kasada bulunan para ve kıymetli evrakın kontrolünü yapmak,

h) İşletmenin bütün alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak ve bu yönde gerekli takibatı yapmak,

i) Aylık mizanları, izleyen ayların en geç 9’una kadar düzenlemek,

j) Mali yılın bitimini izleyen 2 ay içinde işletmenin envanterini, kesin mizanını ve bilançosunu düzenlemek ve asılları ile birlikte gelir-gider belgelerini denetim için Sayıştay’a, bilanço ve eklerinin onaylı birer örneğini de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına göndermek,

k) Veznedar, ayniyat memuru ve ambar memurunu 2/6/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu esasları dahilinde kontrol etmek,

l) Sayman mutemetleri ile ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, mevzuata uymalarını sağlamak,

m) Muhasebe ile ilgili diğer işleri yapmak.

Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İnceleme

Madde 19 — Sayman tahakkuk müzekkeresi ve verile emrinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür:

a) Bütçede yeterli miktarda ödenek bulunması,

b) Giderlerin bütçedeki tertibe uygun olması,

c) Giderlerin mevzuata uygun olması,

d) Maddi hata bulunmaması,

e) Tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine bağlanması gereken belgelerin tamam olması,

f) Hak sahibinin kimliği,

g) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması.

Sayman, bu hususlara uygun olmayan belgeleri gerekçesiyle birlikte, tahakkuk memuruna geri gönderir. Saymanın birinci fıkranın (a, d, e, f, g) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, sayman ödemeye zorlanamaz.

Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde, sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar. Bu durumda üstlenme yazıları tahakkuk müzekkeresi ve verile emrine eklenir; sorumluluk emri veren ita amirine aittir.

Saymanın Sorumluluğu

Madde 20 — Saymanın bu Yönetmeliğin 18 ve 19 uncu maddelerinde sayılan görevlerinden dolayı ilgisine göre tek başına veya tahakkuk memuru ve ilgili diğer memurlarla müşterek ve müteselsil olarak sorumludur.

Birleşmeyecek Görevler

Madde 21 — İta amirliği, tahakkuk memurluğu ve saymanlık görevlerinden ikisi, aynı kişi uhdesinde birleşemez.

Veznedar

Madde 22 — Saymanlıkça yapılan tahsilat ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işlemler kefalete tabi veznedarlar tarafından yapılır. Veznedar, Başkanlık personeli arasından ita amirince görevlendirilir.

Veznedarın izin, geçici görev veya hastalık gibi sebeplerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda bu görev, ita amirince görevlendirilecek İşletmenin kefalete tabi memurlarından birisi tarafından yürütülür.

Veznedarın Görevleri

Madde 23 — Veznedarın görevleri şunlardır:

a) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

b) İşletmeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak,

c) Tahsilat ve ödemeye ilişkin belgelerin dipkoçanları ile kasa defterini ve diğer

belgeleri saklamak,

d) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak,

e) Saymanın vereceği diğer işleri yapmak.

Veznedarın Sorumluluğu

Madde 24 — Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyan veya eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

Sayman Mutemetleri

Madde 25 — Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri 15/2/1968 tarihli ve 12827 sayılı Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (b) bendine göre mutemetliği onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir. Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği, saymanın teklifi ve ita amirinin oluru ile saptanır.

Tahsil İşlemleri

Madde 26 — Sayman mutemetlerine uygun görülecek sayıda sayman mutemedi alındısı verilir.Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar, sayman mutemedi alındılarının tarih ve numarası itibariyle, sayman mutemetlerince tutulacak Sayman Mutemetleri Kasa Defteri’ne kaydedilir.

Mutemetlerce yapılan tahsilat Maliye Bakanlığınca çıkarılan genel tebliğlerde belirtilen süre ve miktar dahilinde saymanlığa yatırılır. Tahsilat miktarının Maliye Bakanlığınca tespit edilen miktara ulaşması halinde tahsil edilen para en geç izleyen gün saymanlığa yatırılır.

Saymanlıkça para tahsil edilirken veya mutemetçe bankaya para yatırılırken, sayman mutemetleri kasa defterine, "...numaradan ...numaraya kadar sayman mutemedi alındısı ile kasa defteri kayıtları karşılaştırılmış, sayman mutemetleri kasa defteri kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve alındıların kapsamı olan ... lira ... tarihli ve ... sayılı vezne/banka alındısı ile tahsil edilmiştir/bankaya yatırılmıştır." şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca, son tahsilata ilişkin sayman mutemedi alındısının arkasına da "... numaradan ... numaraya kadar olan alındılar sayman mutemetleri kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu alındılarla tahsil edilen toplam ... lira ... tarihli ve ... sayılı vezne/banka alındısı karşılığında saymanlığa/bankaya yatırılmıştır." şeklinde kayıt konularak sayman ve mutemet tarafından imzalanır.

Sayman, her zaman sayman mutemetlerini kontrol edebilir ve üzerlerinde bulunan paranın saymanlığa yatırılmasını isteyebilir.

Ayniyat Memuru

Madde 27 — İşletmede ayniyat işleri, saymana karşı sorumlu olan kefalete tabi ayniyat memuru tarafından yapılır. Ayniyat memuru Başkanlık personeli arasından ita amirince görevlendirilir.

Ayniyat memurunun izin, geçici görev veya hastalık gibi sebeplerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda bu görev ita amirince görevlendirilecek işletmenin kefalete tabi memurlarından birisi tarafından yürütülür.

Ayniyat Memurunun Görevleri

Madde 28 — Ayniyat memurunun görevleri şunlardır:

a) 26/5/1927 tarihli ve 1050 sayılı Resmî Gazete’de yürürlüğe giren Ayniyat Talimatnamesi gereğince ayniyat işlerini yürütmek, bunlarla ilgili kayıt ve defterleri tutmak,

b) Ayniyat kayıtlarına ilişkin defter ve belgeleri saklamak,

c) Saymana ayniyat hesabını vermek,

d) Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapmak,

e) Ambar mevcudunu kontrol etmek,

f) Yetkililerce verilecek benzeri işleri yapmak.

Ambar Memuru

Madde 29 — İşletmenin çalışma konusu ve ambar işlemlerinin hacmi göz önünde tutularak gerekli görülen hallerde ayrıca ita amirince ambar memuru görevlendirilebilir.

Ambar Memurunun Görevleri

Madde 30 — Ambar memurunun görevleri şunlardır:

a) Ambarın sevk ve idaresini sağlamak,

b) Satın alınarak ambara giren her türlü madde, eşya, makine, taşıt, malzeme ve benzeri şeylerin kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma gibi her türlü tehlike ve zararlardan korumak, kendisinin alamayacağı koruma tedbirleri için ilgililere yazılı olarak bilgi vermek,

c) Ambar stoklarının kayıtlarını tutmak,

d) Ambara giren, malzeme ve malları düzenli ve iyi bir durumda muhafaza etmek,

e) Ambara giren ve (b) bendinde sayılan malzeme ve eşyayı yetkililerin yazılı emirlerine dayanarak belge karşılığında ilgililere vermek,

f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene komisyonlarına muayene ettirmek ve ambara girişlerini düzenlemek,

g) Ambardan sevk edilecek malların sevk ve belgelerini düzenlemek,

h) Ambar mizanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe ile uygunluğunu sağlamak,

i) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar için gerekli tutanakları düzenlemek,

j) Kayıtlardan çıkartılacak veya imha edilecek malzeme ve eşya için gerekli işlemleri yaparak ayniyat memuruna vermek,

k) Saymanın ve diğer yetkililerin verecekleri işleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hesap Usulleri ve İşlemler

Vezne İşlemleri

Madde 31 — Kasadan yapılacak ödemeler ile ertesi günü yapılacak harcamaları karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak nakit miktarı için Maliye Bakanlığınca genel ve katma bütçeli saymanlıklarda uygulanmak üzere yayımlanan genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası T.C. Merkez Bankası veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası şubelerinden birinde saymanlık adına açılacak olan hesaba yatırılır. Kasadan ödenebilecek miktarı aşan ödemeler sayman tarafından imzalanan çeklerle veya gönderme emri ile bankadan yapılır. Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün sayman tarafından kontrol edilerek günlük hesap ve kasa defteri veznedar ile sayman tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

Avans ve Kredi İşlemleri

Madde 32 —

Tahakkuk ve ödeme belgeleri ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeyecek kadar ivedi olan çeşitli giderler için ita amirince görevlendirilen mutemetlere; her yıl Bütçe Kanunu ile saptanan miktarlarıgeçmemek üzere avans verilebilir.

Avans verilmesi ve kapatılması işlemleri 1050 sayılı Kanunun 83 üncü maddeleri ve ilgili diğer hükümleri ile 15/2/1968 tarihli ve 12877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliğinin avans ve kredi işlemlerine ilişkin hükümleri gereğince gerçekleştirilir.

İta amiri mutemetleri için Bakanlıkça tespit edilen avans miktarlarını aşan giderler için ita amirinin izni ile mutemetler adına saymanlık veya banka nezdinde kredi açtırılır.

Ambarın Sayımı

Madde 33 — İşletmenin ambarı, her mali yılın sonunda ita amirince, görevlendirilecek üç kişilik komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı normal fireler göz önünde tutularak tespit edilir.

Ambar fazlası gelir kaydedilir. Ayniyat ve ambar memurları ambar ve ambar işlemlerinden dolayı müteselsil sorumludur.

Devir ve Teslim

Madde 34 — Sayman, veznedar, ayniyat saymanı, ambar memuru gibi para ve mal işleri ile görevli memurlar arasındaki devir ve teslim işlerinde 15/2/1968 tarihli ve 12827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği, devir teslim süreleri yönünden de genel hükümler uygulanır.

Hesap Usulleri

Madde 35 — İşletmede tutulacak defterler, muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler için 15/2/1968 tarihli ve 12827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği esasları uygulanır.

Giderlerin Ödenmesine İlişkin Belgeler

Madde 36 — Döner Sermaye İşletmesinden yapılacak giderler için 19/12/1984 tarihli ve 18610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Mali Denetim

Madde 37 — Mali yılın bitiminden başlayarak iki ay için 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince hazırlanan bilanço ve ekleri, bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay’a bilanço ve eklerin birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.

İşletmenin işlemleri, gelirleri ve giderleri Maliye Bakanlığınca her zaman denetlenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Program ve Bütçe

Hesap Dönemi

Madde 38 — İşletmenin hesap dönemi mali yıldır.

İş Programı ve Bütçe

Madde 39 — Saymanın görüşü alınarak işletme müdürü tarafından hazırlanan bütçe onaylanmak üzere Bakanlık Makamına gönderilir.

Bakanlık Onayı ile kesinleşen bütçe, uygulanmak üzere işletmeye gönderilir.

İşletme gelirleri bütçedeki harcama kalemleri ilk program hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilmez.

Bütçede bölümden bölüme yapılacak aktarmalar işletme müdürünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile olur.

Personel giderleri bölümünden diğer bölümlere aktarma yapılamaz.

Bölüm içindeki harcama kalemleri arasında yapılacak aktarma saymanın teklifi ve işletme müdürünün onayı ile yapılır. Ancak bu aktarmalar gerekçesi ile birlikte Bakanlık Makamına bildirilir.

İşletme, olağanüstü sebepler veya bütçenin iş programına kafi gelmemesi halinde verilen ödenek bitmeden ihtiyaca göre gerekçelerini belirtmek suretiyle ek bütçe talebinde bulunabilir. Ek bütçenin hazırlanmasında ve uygulamaya konulmasında asıl bütçenin hazırlanıp uygulanmasındaki usul ve esaslar geçerlidir.

ALTINCI BÖLÜM

İhale İşleri

Alım ve Satım İşleri

Madde 40 — İşletmenin alım işleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabidir. Satım işlemleri ise, 18/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/8/1984 tarihli ve 18479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Mal Varlığının Devri

Madde 41 — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi (YODÇEM) Döner Sermaye İşletmesinin ayni ve nakdi mal varlığı, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın İşletmeye intikal eder.

Yürürlük

Madde 42 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

+
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMA KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
:

Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2003


Resmi Gazete Sayısı: 25333

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ ve KAPSAM

MADDE - I

Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir

DAYANAK

MADDE - III

Bu yönetmelikte geçen;

 • Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
 • Bakan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
 • Eğitim ve Araştırma Merkezi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,
 • Başkan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanını,
 • Kurul : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

ifade eder.

İkinci Bölüm

Üyelerin Seçimi ve Görevlendirilmesi

MADDE - IV

Kurul, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında; Başkan, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer temsilci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir baş iş müfettişi, Bakanlık Personel Dairesi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koordinasyon Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ile üniversitelerin iş hukuku, sosyal politika, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dallarında çalışanlar arasından Yüksek Öğretim Kurulunca görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur.

KURULUN GÖREVLERİ

MADDE - V

Danışma Kurulunun Görevleri Şunlardır;

 • Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek,
 • Eğitim ve Araştırma Merkezince çalışma hayatı, sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği, toplam kalite yönetimi, iş teftişi, istihdam, verimlilik, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konulardaki eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetlerini yönlendirme,
 • Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek,
 • Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının etkinliğini artırıcı ve bu çalışmaların performansının geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
 • Eğitim programının ve araştırma konularının güncel gelişmelere göre yenilenmesi, yayın konularının ihtiyaca cevap verebilmesi ve kalitenin yükseltilmesi, Danışmanlık fonksiyonunun geliştirilmesi konularında tavsiyelerde bulunmak.

KURULUN ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE - VI

Kurulun toplantı tarihinden önce idari ve mali faaliyet raporları ile toplantı gündemi, toplantıya katılacak temsilcilere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilir. Bu raporlarda Eğitim ve Araştırma Merkezinin gelecek çalışma dönemine ait politikalarına ilişkin görüş, proje, program ve teklifler de yer alır. Bu raporlar ve teklifler değerlendirilmek suretiyle gündem hazırlanır.

TOPLANTI ve KARAR

MADDE - VII

Kurul her yıl Kasım ayının ikinci haftasında Başkan tarafından belirlenecek gün ve önceden üyelere duyurulan gündeme göre toplanır. Bakan, gerekli görmesi halinde Kurulu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu mevcut üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş esas alınır. Danışma kurullarının çalışmalarında vardıkları sonuçlar ve aldıkları kararlar, Kurul raportör üyesi tarafından tespit olunur ve hazır bulunan üyelere imzalattırılarak muhafaza altına alınır.

SEKRETERYA HİZMETLERİ

MADDE - VIII

Kurulun sekreterya işleri Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından yerine getirilir.

Üçüncü Bölüm

Son Hükümler

YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

+
13
Ekim
4857 SAYILI İŞ KANUNU
10:36

Detayları görmek ve dosyayı indirmek için lütfen tıklayınız.

+
13
Ekim
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
10:36

Detayları görmek ve dosyayı indirmek için lütfen tıklayınız.

+
13
Ekim
6331 SAYILI İŞ VE GÜVENLİĞİ KANUNU
10:36

Detayları görmek ve dosyayı indirmek için lütfen tıklayınız.

+
13
Ekim
6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
10:36

Detayları görmek ve dosyayı indirmek için lütfen tıklayınız.

Bu web sayfasının bütün yazılım ve tasarım hakları saklıdır.