Ulusal İstihdam, Beceri ve Eğitim Sempozyumu

Türkiye İşgücü Piyasasında Uyumsuz Eşleşme Analizi Projesi kapsamında düzenlenen "Ulusal İstihdam, Beceri ve Eğitim Sempozyumu" 5 -6 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları İŞKUR konferans salonunda ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, AHBV Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Karapınar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcı Ahmet Koca tarafından yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından panel oturumuna ÇASGEM Başkan Yardımcısı Kenan Yavuz moderatörlüğünde devam edildi. Panel oturumunda ilk olarak AHBV Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Işıl Kurnaz tarafından araştırma sonuçlarına değinildi. Ülkemizde uyumsuz eşleşme olgusunun var olup olmadığının araştırıldığı bu çalışmada emek arzına ilişkin nicel ve nitel yöntemler aracılığı ile yürütülen saha çalışması hakkında bilgi veren Kurnaz uyumsuz eşleşme olarak tanımlanan olgunun hangi nedenlerle ortaya çıktığı ve işgücü piyasası üzerindeki etkilerine değindi. Dünya işgücü piyasalarında benzer sonuçların var olduğunu, ülkemizde beceri uyumsuzluğunun nitelik uyumsuzluğundan daha önemli olduğunu açık bir şekilde ifade etti. Ayrıca işverenlerin Y kuşağı çalışanlarına bakış açısı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân veren çalışmanın işgücü piyasasında emek talebine yönelik beklentilerin neler olduğu ortaya konması bakımdan da ayrı bir öneme sahip olduğun belirtti. Araştırmanın farklı büyüklükte ve faaliyet alanındaki çok sayıda işletmeyi içermesi oldukça kapsamlı bir veri seti elde edilmesini sağlaması bakımından da önemine değinerek konuşmasını tamamladı.

Hayat boyu öğrenmenin bireyler açısından önemine değinerek bu kavramın kültürümüzdeki yansımasının beşikten mezara kadar öğrenme olduğu üzerinde duran Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, bu alanda yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi vererek, halk eğitim merkezleri sayesinde toplumun birçok kesimine ulaşabilme imkânı elde ettiklerini belirtti.

Uluslararası Çalışma Örgütü Ankara Ofisi İstihdam ve Girişimcilik Koordinatörü Tuba Burcu Şenel ise konuşmasını çalışma hayatının geleceği ve girişimcilik hakkında gerçekleştirdi. Uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara ayrıca değinerek yakın gelecekte şu an mevcut olan birçok işin dijitalleşme ve otomasyon sistemlerinin gelişmesi nedeniyle yok olacağını ve yeni işlerin ortaya çıkacağını belirtti. Ülkemizde uyumsuz eşleşme ile ilgili olarak birçok defa araştırma planlaması yapılmış olmasına rağmen bugüne kadar çeşitli zorluklar nedeniyle bir sonuca varılamadığı, bu nedenle ÇASGEM tarafından gerçekleştirilen bu araştırmanın çok değerli olduğunu ifade ederek konuşmasını sona erdirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş işgücü piyasasına yönelik açıklamalarda bulunarak ülke olarak genç nüfus potansiyelimizin ülkemizin elindeki en büyük fırsatlardan biri olduğuna yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yapılan bu araştırmayı bir başlangıç olarak gördüğünü ifade ederek bu alanda sektörel ve bölgesel ayrıştırmaların önümüzdeki dönemde yapılmasının önemini ifade etti. Konuşmasında girişimcilik konusuna da değinerek aslında toplum olarak girişimci bir ruha sahip olduğumuzu ancak diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda oransal olarak geride kaldığımızı, bu konuda da alınacak çok yolumuzun olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf Çidem ise mesleki eğitim ve okul sanayi işbirliklerine değinerek, mesleki eğitimle ilgili yapılan birçok yasal düzenleme hakkında detaylı bilgiler verdi. Meslek lisesi öğrencilerinin yapılan düzenlemelerle eğitimlerinin bir bölümünü uygulamalı olarak işyerlerinde aldıklarını, eğitimlerini tamamlamalarının ardından bu işyerlerinde istihdam edilme oranlarının oldukça yüksek olduğu ifade etti. Okul sanayi işbirlikleri sayesinde hem işverenlerin işgücü talebine yönelik eğitim programı tasarlama imkânının oluştuğunu hem de meslek lisesi mezunlarının istihdam edilmesine ilave katkı sağladığını vurgulayarak konuşmasını bitirdi.

Sempozyumun ikinci gününe ise ÇASGEM eğitim salonunda akademisyen, uzman ve araştırmacıların katılımıyla geçekleştirilen Dezavantajlı Gruplar ve İşgücü Piyasaları oturumuna Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim üyesi Prof Dr. Adem Efe, İşgücü Piyasalarında Eşleşme Sorunları oturumu Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Şenkal, Eğitim-İstihdam İlişkisi oturumu Akara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof, Dr. Yücel Uyanık ve İşgücü Piyasalarında Yeni Gelişmeler oturumu ise Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çakır moderatörlüğü ile devam edildi.

Oturumların tamamlanmasının ardında ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak sempozyuma sundukları değerli katkılardan dolayı moderatörlere ve katılımcılara teşekkürlerini ve katılım belgelerini sunmasının ardından fotoğraf çekimi ile program sona erdi.