ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:16 Ağustos 2018
:11:16
:Pazar
:
:
:
:

PROGRAMIN AMACI: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğ gereği Çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak verilen eğitimdir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

.6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yönetmelikleri Hakkında Bilinçlendirme  İSG Kanunu ve Yönetmenlikler kapsamında çalışan temsilcisinin görev ve sorumlulukları

.İşveren veya işveren vekilinin çalışan temsilcisinden ilk önce alacağı görüş ve öneriler.  Seçilmiş veya atanmış çalışan temsilcisinin işletmelerde diğer çalışanlar ile kurması gereken iletişim.

.Çalışan temsilcisinin işverene, işveren vekiline veya 50 kişinin üstünde çalışanı olan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kuruluna iletmesi gereken talepler neyi içerir. Çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkı neleri kapsar.

.Çalışan temsilcisinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile bağı, Çalışan temsilcisi işletmelerde iş güvenliği ile ilgili hangi görevlere katılır.

.Çalışan temsilcisinin işletmelerde takip etmesi önerilerde bulunması gereken

Konular Çalışan temsilcisinin tutması gereken kayıtlar ve çalışanları bilgilendirmesi

Çalışan temsilcisinin, çalışanları hangi konularda temsil yetkisi vardır. Çalışan temsilcilerinin takip etmesi gereken evrak, doküman ve çalışmalar.

. Çalışan temsilcisinin bilmesi gereken,  çalışanların yasal hak ve sorumlulukları  Çalışan temsilcisinin,  çalışanlara karşı görev ve sorumlulukları nelerdir.

 

 

Katılımcı sayısı:10-25 Kişilik Grup

 

Katılımcı profili: Tüm çalışan temsilcileri

 

 

 

 

 

 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL ÜYELERİ 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:10:05
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:

 

Bu eğitimin başlıca hedefi, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerini, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşmasında iş sağlığı ve güvenliği kültürü, ekip çalışması ve önleyici yaklaşımın önemi konusunda farkındalık yaratmaktır.

 

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri eğitiminin sonunda katılımcılar,

 

 1. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı,
 2. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun, görev ve yetkileri,
 3. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun çalışma usul ve esasları,
 4. Birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemleri,
 5. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin nasıl yürütüleceği

 

konularında bilgi ve fikir sahibi olacaklardır.

 

Programın İçeriği:

 

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri eğitim programının içeriğinde şu başlıklar yer alır:

 

 1. Kurulun görev ve yetkileri,
 2. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
 3. Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
 4. İş hijyeninin temel ilkeleri,
 5. İletişim teknikleri,
 6. Acil durum önlemleri,
 7. Meslek hastalıkları,
 8. İşyerlerine ait özel riskler,
 9. Risk değerlendirmesi.

 

 

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

 

Katılımcı Profili: İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri ve yedekleri

 

PROFESYONELLERE YÖNELİK SAHA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:10:20
:Pazar
:
:
:
:

Programın Amacı:

İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine işyerinde iş sağlığı ve güvenliği sisteminin nasıl kurulacağının, gerekli çalışmalarının nasıl uygulanacağının, işyerine özgü takip sistemlerinin, raporlamaların ve dosyalamaların nasıl yapılacağının bilgi ve becerisini kazandırmayı sağlamaktır.  

 

Programın İçeriği:

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar
 • Roller ve sorumlulukların tanımlanması
 • İletişim prosedürlerinin tanımlanması
 • Saha denetimleri ve Kontrol listesi ile eksik belirleme
 • Saha denetimin resimleme metodu ile yapılması ve raporlanması (Örnek raporlar incelenecektir)
 • Saha denetiminin dokümantasyonu
 • Saha denetimi yapılırken işletmelerde kullanılan makine ve ekipmanlarda dikkat edilecek yasal mevzuatlar maddelerinin incelenmesi
 • Yasal uygunluk denetimlerinin yapılması ( Doküman + Saha)
 • İşyerine özgü dokümantasyon, raporlama ve takip sitemi oluşturma
  • Yapılan işe göre operasyonel talimat ve prosedürlerinin hazırlanması
  • Yıllık çalışma planı hazırlama
  • Yıllık periyodik takip sistemini oluşturma
  • Yıllık değerlendirme planı hazırlama
  • Patlamadan korunma dokümanı içeriğinde olması gerekenler
  • İş güvenliği eğitim ihtiyaç analizi yapma, yıllık eğitim planı hazırlama ve takip sisteminin oluşturulması
  • İSG yönergesinin hazırlanması ( ISG kurulları tarafından)
  • Çalışma İzin Sistemi Uygulanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun (İSGK) yasal mevzuat kapsamında kurulması
  • Onaylı   defter  doldurma uygulaması 
  • İSGK’lunun atama ve duyuru yazılarının hazırlanması
  • İSG kurul üyelerinin eğitimleri
  • İSGK toplantısının yapılması ve toplantıda görüşülecek konuların irdelenmesi
  • İSGK toplantı raporu formunun oluşturulması ve yazılmasının irdelenmesi
  • İSGK toplantı raporunun uygulamalarını takip etme metotları

 

 • Acil durum planlarının oluşturulması ve örnek çalışma
  • İşletmelerde karşılaşılabilecek acil durumların hazırlanması, önlemlerinin belirlenmesi  ve dökümantasyonu
  • İşletmede yapılacak tatbikatların planlanması
  • İlkyardım, tahliye ve söndürme eğitimlerinin planlaması
  • İşletmede yapılacak tatbikatlarda dikkat edilecek hususlar
  • İşletmede yapılacak tatbikatların tutanaklarının hazırlanması
 • Sağlık gözetimi
  • İşe giriş muayenelerinin yaptırılması
  • Periyodik sağlık muayenelerinin belirlenmesi
  • Sağlık kayıtlarının takibi ve revir istatistiklerinin hazırlanması
  • İşe özgü sağlık muayenelerinin yaptırılması
  • Özel risk grubu personellerinin sağlık gözetimleri
 • Risk Değerlendirmesi
  • Risk değerlendirme ekibinin oluşturulması
  • Risk değerlendirme ekip üyelerinin eğitimi
  • İşletmede risk değerlendirmesinde dikkat edilecek hususlar
  • İşletmede risk değerlendirme prosedürünün hazırlanması
  • Risk değerlendirme analizinin yapılması ve risklerin derecelendirilmesi
  • Risk değerlendirme analizi sonucu aksiyon planının oluşturulması
  • Saha bildirim formlarının ve ramak kala kayıtlarının oluşturulması ve takip sisteminin kurulması
  • Ekipmanların gruplandırılması ve seçimi ( Parlayıcı ve patlayıcı ortamlar)
  • Koruma tiplerinin belirlenmesi
  • Patlama riski olan alanlarda (Zonlarda) Exproof ekipmanın seçimi, sınıflandırılması
  • Kimyasal Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik kuralları
 • Kimyasal tehlikelerin yönetilmesi
 • Adlandırma, Sınıflandırma ve Etiketleme
 • Özel Risk Kodları
 • Kimyasalların Güvenli Depolanması
 • Genel Depolama Kuralları
 • Tehlikeler ve Endüstriyel Hijyenin Önemi
 • Risk Değerlendirme çalışmalarının yapılması
 • Malzeme Güvenlik bilgi Formunun oluşturulması
 • Kimyasal döküntülerle mücadele tatbikatının yapılması ve raporlanması
 • Kişisel Koruyucu Donanımların seçilmesi ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
 • KKD teslim/zimmet formları
 • KKD'lerin etkinliğinin değerlendirilerek gözden geçirilmesi
 • Çalışanlara KKD eğitimi verilmesi
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar. Örnek davalar ve Yargıtay kararları
 • İletişim Teknikleri
  • Çalışan Eğitimlerinde kullanılabilecek yöntemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar
  • İSG Profesyonelleri – Çalışan iletişimi
  • İSG Profesyonelleri -  Çalışan Temsilcisi iletişimi
  • İSG Profesyonelleri – İşveren İletişimi 
 • Kaza Prosedürleri ve kaza sonrası yapılacaklar

Saha Uygulaması

Olası 4 Kaza senaryosu üretilerek (Patlama/yangın, Mekanik Sıkışma, Yüksekten Düşme ve Elektrik kaynaklı iş kazaları) bildirim/kayıt altına alma işlemleri. Temsili olarak seçilen işyerinin Acil Eylem Planı, Risk Değerlendirme ve Patlamadan Korunma Dokümanının olası iş kazası senaryoları üzerinden gözden geçirilmesi ve mühendislik önlemleri ile söz konusu dokümanların revize edilmesi.

 

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG Profesyonelleri

 

 

 

EĞITICILERIN EĞITIMI 

 
:0,00 
:% 0
:19 Şubat 2019
:09:41
:Pazar
:
:
:
:

 

Programın Amacı:

Bu programda, eğitmenlik formasyonuna sahip olmayan (profesyonel işi eğiticilik olmayan) ve mesleki uzmanlık alanlarındaki konularla ilgili birikimlerini kurumlarla/çalışanlarla eğitim yoluyla paylaşmak isteyen çalışma hayatı profesyonellerinin yetişkin eğiticiliği becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda program sonunda katılımcılar; eğitim tasarım döngüsünün (ihtiyaç analizi, eğitim yöntemleri/araçları seçimi ve geliştirilmesi, eğitim uygulama, değerlendirme) tüm basamaklarını uygulayarak kendi eğitim programlarını yapılandırabilecektir. Grup çalışmaları ve bireysel projelerin ağırlıkta olduğu bir program yapısıyla sürdürdüğümüz derslerimizde mikro-eğitim tekniği uygulanmaktadır. Katılımcılar grup önünde konuşma ve iletişim becerileri konusunda da pratik yapma ve kendilerini değerlendirme fırsatı bulacaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

 • Çalışma Hayatında Eğitimin Önemi/Yeri
 • Eğitim Döngüsüne Genel Bakış
 • Yetişkin Eğitimi İlkeleri
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Programı Tasarlama/Uygulama İlkeleri
 • Eğitim Döngüsünde Değerlendirme
 • Eğitimde Eğiticinin Rolü
 • Etkili Sunu Hazırlama
 • Grup Önünde Konuşma

 

Eğitimin Süresi: Toplam süre 40 saattir

Eğitim Yöntemi: Uzaktan Eğitim + Yüz yüze Eğitim ( Kurumlara gerçekleştirilecek eğitimlerde, kurumun ihtiyaç ve talebine göre yalnızca yüz yüze eğitim olarak da gerçekleştirilebilir).

Katılımcı Sayısı: 12-16 kişi

Katılımcı Profili: Yetişkin Eğitimi ilkelerine uygun olarak eğitim düzenlemek/eğitici olmak isteyen çalışma hayatı profesyonelleri