Akran Mentorum (Engelli Gençlere Uzaktan Mentorluk Yapmayı Kolaylaştırıcı Mobil Akran Mentorluğu Uygulaması Geliştirme Projesi) 

 
:0,00 
:% 0
:29 Ağustos 2018
:14:00
:Pazar
:
:
:
:

2017-1-TR01-KA205-039752 Kodlu “Mobile Youth Peer Mentoring Application to Facilitate Distance Mentoring Guidance for Youth with Disabilities (Engelli Gençlere Uzaktan Mentorluk Yapmayı Kolaylaştırıcı Mobil Akran Mentorluğu Uygulaması Geliştirme)”  isimli proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanmış ve planlandığı şekliyle 1 Eylül 2017 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanmış ve 31 Ağustos 2019 tarihinde ise bitirilmesi öngörülmüştür.

Proje kapsamında Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’dan ortaklıklar kurulmuş ve faaliyetler devam ettirilmektedir.

Projenin Ortakları

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
 • Gazi Üniversitesi
 • Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • REDVET-Uluslararası Mesleki Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği, Türkiye
 • ZGURA-M Ltd, Bulgaristan
 • Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi, Romanya

 

Projenin Amaç ve Hedefleri

 • Engellilere yönelik farkındalık kazandırılması,
 • Engelli bireylere akran mentorluğu için eğitim çerçevesi geliştirilmesi,
 • İyi uygulama örneklerinin Türkiye’ye uyarlanması,
 • Engelli gençlere akran desteğinin işte ve okulda sağlanması,

 

Projeyle engelli gençler, engelli gençlere akran öğrenci ve iş arkadaşlarından mentor olarak çalışmaya gönüllü olanlar, STK’lar ile sosyal tarafların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu amaçlar için proje sonunda;

 • Engelli gençlere yönelik akran mentorluğu için pedagojik çerçeve oluşturulması,
 • Genç mentorlar için çalışma kılavuzu hazırlanması,
 • Genç akran mentorluk aracının etki değerlendirmesi yapılması (Pilot uygulama),
 • Mobil mentorluk uygulaması (Android Tabanlı) hazırlanması hedeflenmektedir.

 

İrtibat Kişisi

Kübra ÖZTÜRK SEVER, ÇSG Eğitim Uzmanı, kubra.ozturk@csgb.gov.tr

 

Proje Web Sayfası

http://www.mypeermentor.eu

 

EURAVON PROJESİ 

 
:0,00 
:% 0
:25 Kasım 2016
:09:42
:Pazar
:
:
:
:

EURAVON Hakkında

Gönüllü Çalışmalar Sırasında Yaygın veya Sargın Öğrenme Yoluyla Edinilen Çapraz Yetkinliklerin İzlenmesi, Tanınması Ve Belgelendirilmesi (EURAVON) projesi 4 farklı ülkeden (Türkiye, Bulgaristan, Kıbrıs ve Hollanda) 7 ortak kuruluş tarafından gerçekleştirilen, Erasmus + programı altında (KA2- Gençlik için Stratejik Ortaklık) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir. Proje gönüllülerin hizmet deneyimleri sırasında edindikleri çapraz yetkinliklerin izlenmesini, tanınmasını ve belgelendirilmesini sağlamakta ve sektöre AB hareketliliğini transfer edecek sistematik bir e-öğrenme modülü sunmaktadır.

Gönüllülük Hakkında

Mevcut Durum

 • Gönüllülük için Avrupa Birliği tarafından 2010 yılında yapılan bir araştırma gönüllü sektörünün gelişmesine rağmen gönüllülüğe yönelik uygun bir eğitim yoksunluğunun varlığını ortaya çıkarmıştır.
 • Bu nedenle gönüllülük alanındaki asıl ihtiyaç gönüllüler için, uygun akredite profesyonel bir eğitimin verilmesi ve verilecek eğitimin gönüllülerin hazırlık ve uygulama sürecini desteklemelerine imkân tanıyan araçlar ve yeterlilikler sağlamasıdır.
 • Türkiye, Bulgaristan, Kıbrıs ve Hollanda’da mevcut durumda genç gönüllüler ve gönüllülük için tanımlanmış yasal bir çerçeve programı ve kurallar bulunmamaktadır.
 • Gönüllülük aktiviteleri sırasında kazanılan beceriler yeterli derecede tanınmamakta veya kredilendirilmemektedir.
 • Sivil Toplum Örgütleri için destekleme araçları yeterli değildir.
 • Gönüllülük alanında iyi örnek ve uygulamaları içeren bilgi ve veri tabanı bulunmamaktadır.
 • Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan “Avrupa Birliğinde Gönüllülük” (GHK 2010) isimli araştırmaya göre: Arz ve talep uyuşmazlığı: Gönüllüler kısa süreli projelere hazır ve uygunken; organizasyonlar daha uzun süreli gönüllü profiline ihtiyaç duymaktadır.

 

Hedef Gruplar

 • Gönüllü hizmet programları yöneten kuruluşlar
 • Sivil Toplum Örgütleri
 • Üniversiteler
 • Genç gönüllüler (Türkiye’den en az 500, Bulgaristan, Kıbrıs ve Hollanda’dan en az 100)

Proje Sonuçları

Çıktılar

 • O1:  Değerlendirilmiş Anket Bulguları
 • O2: Tanımlama ve sertifika sistemi
 • O3: Sivil hizmetlerde yeterlilik uygulama rehberi
 • O4: Eğitim kiti
 • O5: Uygunluk Raporu
 • O6: Proje web sitesi, E-Öğrenme Modülü

Gençlerin karma öğrenme hareketliliği

 • C1 Bulgaristan hareketliliği
 • C2 Kıbrıs hareketliliği
 • C3 Türkiye hareketliliği

Çoğaltıcı Etkinlikler

 • E1: Proje Kapanış Konferansı (Türkiye)

İletişim

Mehmet ALTUNBAŞ, ÇSG Eğitim Uzmanıstratejiedu@gmail.com

 

Proje Web Sayfası

http://euravon.ybu.edu.tr

 

 

 

 

ÇASGEM'İN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEKNİK DESTEK PROJESİ 

 
:0,00 
:% 0
:05 Şubat 2016
:14:23
:Pazar
:
:
:
:

Genel Hedef

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi’ne (ÇASGEM) kapasite oluşturma desteği sağlayarak daha vasıflı bir işgücü, iyileştirilmiş çalışma koşulları, çalışanların hakları ve sorumlulukları, iş sağlığı ve güvenliği aracılığıyla Türkiye’de işgücü piyasasını geliştirmek ve insan onuruna yakışır çalışma ortamı sağlamak.

 

Projenin Amacı

ÇASGEM’in eğitimleri ile pazarlama ve araştırma faaliyetlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi konusundaki kapasitesinin AB Sosyal Politika ve İstihdam Müktesebatı doğrultusunda, özellikle şu yollarla artırılması amaçlanıyor:

 • Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanları ve yardımcılarının eğitim tasarlama, geliştirme ve gerçekleştirmede, yüksek nitelikli eğitim modülleri ve bir e-eğitim sistemi tasarlamada kapasitelerinin geliştirilmesi.
 • ÇASGEM’in pazarlama ve araştırma kapasitesinin görünürlük faaliyetleri ve araştırma programları ile artırılması.
 • ÇASGEM için daha etkili bir kurumsal yapı tasarımının sağlanması.

 

Projenin Temel Hususları

Projenin temel faaliyet alanları, olumlu kurumsal değişim ile güçlü ve sürdürülebilir bir kapasite oluşturulmasını gerçekleştirmek için gerekli olan proje tasarımı ve yaklaşımının çerçevesini belirlemektedir. Bu faaliyet alanları arasında yönetim sürecinde değişim gereksinimi, özel sektör ve sivil toplum ile işbirliğinin geliştirilmesi, sosyal taraflar, eğitim ve araştırma kurumları ve akademik kurumlar ile işbirliği, pazarlama ve görünürlük, insan kaynakları becerileri, teknik randıman ve kurum yapılandırma sürecinin sürdürülebilirliği, uygulanabilir ve ihtiyaca göre belirlenen çözümlerin geliştirilmesi ve eksiksiz, ilerlemeci ve bütünleşik öğrenimin temin edilmesi gibi başlıklar bulunmaktadır.

 

Faaliyetler

Proje’nin yapısı üç teknik bileşenden oluşmaktadır:

Bileşen 1: Eğitim

Bileşen 2: Pazarlama ve Araştırma

Bileşen 3: Merkezin Yeni Yapısı

Bunların yanı sıra, bir başlangıç aşaması ve bir proje kapanış aşaması gerçekleştirilecektir. Her bir bileşen, Görev Tanım Belgesi gereğince bir sonuç alanını hedeflemekte ve toplam 16 özgün faaliyet içermektedir.

Proje Süresi

Proje resmi olarak 14 Ocak 2015’te başlamıştır ve 24 ayda uygulanacaktır.          

 

 

 

 

 

 

 

KOBİ’LERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMALARININ İSG AÇISINDAN İNCELENMESİ AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ 

 
:0,00 
:% 0
:04 Kasım 2015
:11:10
:Pazar
:
:
:
:

Proje başvurusu 2013 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılmış ve kabul edilmiştir. Proje uygulaması 2014 yılında gerçekleştirilmiş, ÇASGEM, İSGDER ve TEKEV’i temsilen projede yer alan 22 katılımcı, Viyana’daki (Avusturya) Mesleki Riskler Sosyal Sigortası (AUVA) Kurumunu ve Dresden’deki (Almanya) Yasal Kaza Sigortaları ve Önleme Birliği (DGUV & IAG) Kurumunu 1 hafta ziyaret etmişlerdir. Katılımcılar, ziyaret edilen kurumların yapısı ve faaliyetleri, ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamaları ve mevzuatı hakkında detaylı bilgi elde etmiş ve iyi uygulamaların ülkemize entegrasyonu üzerine tartışmışlardır.

Çalışma ziyareti içeriği:

- AB ülkelerindeki İSG uygulamalarının incelenmesi

- KOBİ’lere yönelik Risk Değerlendirmesi eğitim modüllerinin incelenmesi

- İş kazalarını önlemede KOBİ’lerle yapılan işbirliklerinin incelenmesi

- KOBİ’lerin İSG uygulamalarına bakış açıları, İSG kültürlerinin gözlemlenmesi

- KOBİ’lere yönelik eğitim modülleri oluşturulması

- Yurtdışı ortaklarla ileriye yönelik işbirliği kurulması ve ortak faaliyetlerin artırılması

Ortaklıklar:

Yurtiçi:

 1. TEKEV (Teknik Elemanlar Vakfı),
 2. İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İSGDER)

Yurtdışı:

 1. Mesleki Riskler Sosyal Sigortası (Avusturya), www.auva.at 
 2. Yasal Kaza Sigortaları ve Önleme Birliği (Almanya) www.dguv.de 

 

 

 

Proje İrtibat Kişisi: ÇSG Eğitim Uzmanı Seval EROĞLU

 

DİKKAT! GENÇLER İŞ BAŞINDA! AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ 

 
:0,00 
:% 0
:04 Kasım 2015
:11:07
:Pazar
:
:
:
:

Proje başvurusu 2013 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılmış ve kabul edilmiştir. Aynı yıl Eylül ayında da proje uygulanmıştır. Bu proje kapsamında Azerbaycan, Gürcistan, Letonya, Moldova, Sırbistan ve İngiltere’den kuruluşlarla ortaklık kurulmuş ve bu ülkelerden ve Türkiye’den gelen 21 genç ile katılımcı ülkelerdeki istihdam, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre alanındaki uygulamalar tartışılmış ve katılımcıların bu konudaki farkındalıkları artırılmıştır.

Ortaklıklar:

 1. The Stroke Association (İngiltere),
 2. Lille Maja: Youth Centre (Estonya),
 3. Nature Friends Youth Public Union (Azerbaycan),
 4. Civic Inititative Association (Gürcistan),
 5. Gutta-Club Centre (Moldova),
 6. Latvijas Studentu apvieniba (Letonya),
 7. Forum of Youth Macedonias (Sırbistan)

 

Bu proje kapsamında 6 günlük bir eğitim programı uygulanmıştır. Bu eğitim programında meslek seçimi/iş hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve çevre konulu oturumlar gerçekleştirilmiştir.

Ortak ülkelerin bu konulardaki çalışmaları, faaliyetleri tartışılmış ve İSGÜM ve ÜLKER A.Ş.’ye yapılan teknik gezi kapsamında Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamalar hakkında bilgi verilmiştir.

Yaygın eğitim teknikleri kullanılarak hazırlanan bu program ile ortaklık kurduğumuz ülkelerden gelen katılımcılar aktif rol oynamışlardır.

Eğitim Dili: İngilizce

Tarih: 30 Eylül – 5 Ekim 2013

Katılımcı: Her ülkeden 3 katılımcı

Yer: ÇASGEM, Ankara

Proje İrtibat Kişisi: ÇSG Eğitim Uzmanı Begüm DOĞAN

 

EURODESK TÜRKİYE TEMAS NOKTASI AKREDİTASYONU 

 
:0,00 
:% 0
: Ocak 
::
:Pazar
:
:
:
:

ÇASGEM’in uluslararası işbirliğini artırmak üzere Şubat 2012 itibari ile yoğun bir çalışma başlatılmış ve Avrupa Birliği kapsamında yürütülen hibe programlarına proje başvurusu yapılmıştır. Başvurusu yapılan, kabul edilen ve uygulama süreci tamamlanan/devam eden projeleri ve ayrıntıları aşağıda ifade edilmiştir.

 

ÇASGEM 02.07.2012 tarihinde Eurodesk Temas Noktası olmak için T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı)’na başvuruda bulunmuş ve 20.09.2012 tarihinde yapılan duyuruda başvurunun olumlu olduğu belirtilmiştir. 24.09.2012’de imzalanan sözleşme ile ÇASGEM resmi olarak Eurodesk Türkiye Temas Noktası olmuştur.

Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı olup Avrupa genelinde 1000’den fazla temas noktası vardır. Bu kapsamda Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, Türk Ulusal Ajansı tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır.

Eurodesk Türkiye Temas Noktası olarak ÇASGEM, (maddi, coğrafi, engellilik vb açılardan) dezavantajlı gençleri Avrupa Fırsatları ile ilgili bilgilendirebilecek ve birçok gencin yurtdışı deneyimi yaşamasına aracılık ederek kaliteli işgücü piyasasının oluşmasını sağlamaya katkıda bulunacaktır.

 

İrtibat noktası olarak ÇASGEM’in hizmetleri şunlar olacaktır:

 •      Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti; (e-posta, faks, telefon, ziyaret)
 •      Soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri,
 •      Avrupa Birliği'nin desteklediği fonlarla ilgili bilgilere erişimin sağlanması,
 •      Eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri,
 •      Konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi,
 •      Kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması,


 

 1. DİKKAT! Gençler İş Başında! AB Projesi

Bu proje kapsamında İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Letonya, Sırbistan ve Türkiye’den gelen 21 katılımcı için 6 günlük bir eğitim programı hazırlanmıştır. Bu eğitim programında meslek seçimi/iş hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve çevre konulu oturumlar gerçekleştirilmiştir. Proje, 30 Eylül – 5 Ekim 2013 tarihlerinde ÇASGEM’de gerçekleştirilmiştir.

 

 1. Güvenli Mesleki Eğitim

ÇASGEM’in ortak olduğu bu proje kapsamında, ÇASGEM’den 3 uzman Almanya, Hollanda ve İngiltere’de mesleki eğitim veren okullarda –özellikle atölyelerde- iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları yerinde incelemiştir. Proje kapsamında Avrupa’daki iyi uygulama örneklerinin Türkiye’deki mesleki eğitim veren kurumlara entegrasyonunun sağlanması planlanmıştır.

 

 1. “KOBİ'lerde Risk Değerlendirmesi Uygulamalarının İSG Açısından İncelenmesi”

 

ÇASGEM’in yürütmüş olduğu bu projede, Türkiye’den iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren iki sivil toplum kuruluşu ile ortaklık kurulmuştur. Proje kapsamında; AB ülkelerindeki İSG uygulamalarının incelenmesi, KOBİ’lere yönelik Risk Değerlendirmesi eğitim modüllerinin incelenmesi, KOBİ’lerin İSG uygulamalarına bakış açıları, İSG kültürlerinin gözlemlenmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Almanya’daki Yasal Kaza Sigortaları ve Önleme Birliği (DGUV) ve Avusturya’daki Mesleki Riskler Sosyal Sigortası (AUVA) kurumları ile işbirliği kurulmuş ve bu kurumlara 22 uzman çalışma ziyaretinde bulunmuştur. Çalışma ziyaretinde elde edilen bilgi ve deneyimleri aktarmak üzere proje raporu hazırlanmaktadır.

 

2015 yılı ve sonrası için:

ÇASGEM’in uluslararası işbirliği ve faaliyetlerini artırmak üzere 2015 yılı ve sonrası için, iş sağlığı ve güvenliği alanında özel konu başlıklarında (koruyucu ve önleyici sistemlerin geliştirilmesi, güvenlik kültürü vb konularda) projeler yürütmesi planlanmıştır. Bu kapsamda Asya ve Avrupa ülkeleri, Kanada ve Amerika’daki kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları başlatılmıştır.

 

POLİS VE KANUN UYGULAYICILARININ MESLEKİ SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ PROJESİ 

 
:0,00 
:% 0
: Ocak 
::
:Pazar
:
:
:
:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınımız Sayın Faruk Çelik, polislerin riskli ortamlarda, toplumun güvenini sağlama konusunda cansiparane bir şekilde mücadele ettiğini belirterek, ''Olumsuz unsurlara karşı riskli ortamlarda bu mücadeleyi verirken, çalışma ortamındaki risklerden de bir zayiatın, bir can kaybının olması kabul edilebilir bir durum değildir'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınımız Sayın Faruk Çelik, ''Polis ve Kanun Uygulayıcılarının Mesleki Sağlık ve Güvenliği Projesi'' protokolünün imza törenindeki konuşmasında, iş sağlığı ve güvenliği konusunun son derece önemli olduğuna işaret ederek, yılda 2,3 milyon insan iş kazalarından hayatını kaybettiğini, bunun Kuveyt, Makedonya veya Moğalistan'ın nüfusuna eşdeğer olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınımız Sayın Faruk Çelik, şöyle devam etti:

''Türkiye'de durum iç açıcı değil. Ölümlü iş kazaları sayısı, 27 Avrupa ülkesinde 100 binde 4 kişi hayatını kaybediyor. Türkiye'de 100 binde yaklaşık 17 kişi hayatını kaybediyordu. Çok şükür, bu dönemler içinde alınan önlemlerle bugün 100 binde 8 kişi hayatını kaybetmektedir. AB ülkelerinin çekirdeği dediğimiz 15 ülke çerçevesinde, gelişmiş AB ülkelerine baktığımızda bunun 100 binde 1-1,5 düzeyinde olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bize nasıl bir sorumluluk yüklüyor, bunu gördük ki bu ve benzer protokolleri ve yasal düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Meslek hastalıklarının yüzde 100'ü önlenebilir. İş kazalarının ise yüzde 98'ini önleyebilme imkanı varken eğer bu tablo devam ediyor ise burada ciddi ihmallerin olduğu ortaya çıkmaktadır.''

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın büyük bölümünün 1 Ocak 2013'ten itibaren yürürlüğe gireceğini hatırlatan çeken Bakanınımız Sayın Faruk Çelik, yasanın bütün çalışanları içine aldığını anlattı.

Daha önce çalışanların yüzde 63'ünün, iş yerlerinin ise yüzde 98'inin iş sağlığı ve güvenliği kapsamı dışında olduğunu ifade eden Bakanınımız Sayın Faruk Çelik, çağdaş ülkeye yaraşır bir şekilde iş kazalarını ve bu kazalardaki ölüm oranlarını minimize etmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Artık bütün iş yerlerinin risk değerlendirmesi yapması gerektiğini bildiren Bakanınımız Sayın Faruk Çelik, risklerin kaza olmadan belirleneceğini ve bu risk unsurlarının ortadan kaldırılacağını söyledi.

-Kolluk kuvvetleri yasanın kapsamı dışında-

Kolluk kuvvetlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamı dışında tutulduğunu hatırlatan Bakanınımız Sayın Faruk Çelik, bunun özel gerekçeleri olduğunu belirtti.

Bakanınımız Sayın Faruk Çelik, şunları kaydetti:

''Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı olarak bu istisnaların da olmamasından yanayım. Bir kural varsa bu kurala herkesin uyması konusunda istisnaları da ortadan kaldıracak bir düzenlemenin yapılmasının daha doğru olacağı inancı içerisindeyim. Tabii ki mesleğin, görevin ve görev içi eğitimlerin kendine göre hassasiyetleri var. Bu yönüyle bir ihtiyaç olmasına rağmen, görevin de gereği olarak istisna tutulmasına da saygı duymamız gerekiyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu protokol, bu toplantı, bu ihtiyacı ortaya koymaktadır. İstisna olmasına rağmen, ihtiyaç da söz konusu olduğundan dolayı ikisi arasında bir yolu bulduk. Sizler, riskli ortamlarda, toplumun güvenini sağlama konusunda gerçekten cansiparane bir şekilde mücadele ediyorsunuz. Olumsuz unsurlara karşı riskli ortamlarda bu mücadeleyi verirken, çalışma ortamındaki risklerden de bir zayiatın, bir can kaybının olması kabul edilebilir bir durum değildir. Biz de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bir kardeşimizin ortam güvensizliğinden ve risklerden kaynaklanan bir durumdan dolayı yaralanmaması, sağlığını kaybetmemesi ve hayatını kaybetmemesi konusunda eğer bir katkımız olacaksa bundan da büyük mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum'' diye konuştu.

-240 bin polis eğitim alacak-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezimiz ile Polis Akademisi'nin yürüteceği ''Polis ve Kanun Uygulayıcılarının Mesleki Sağlık ve Güvenliği Projesi'' kapsamında, kolluk kuvvetlerinin görevlerini yaparken mesleki sağlık ve güvenliklerinin sağlanması, bu konudaki hassasiyetlerin artırılması, gerekli Ar-Ge çalışmalarının yapılarak kolluk kuvvetlerinin maddi ve manevi zararlarının ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesine yönelik eğitim programları uygulanacak.

Projenin ilk aşamasında, 250 eğiticiye, polislerin mesleki sağlık ve güvenliği konusunda ders verilecek. Eğitici havuzu, projenin ikinci aşamasında 2 bin 500 kişiye çıkarılacak ve eğitim potansiyeli artırılacak. Projenin üçüncü aşamasında ise polislerin mesleki sağlık ve güvenliği konusunda eğitilen 2 bin 500 eğitici, 240 bin katılımcıyı eğitecek.

 

 

İŞYERİ DÜZEYİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI VE DİĞER SOSYAL DİYALOG MEKANİZMALARININ GELİŞTİRİLMESİ 

 
:0,00 
:% 0
:26 Ekim 2015
:07:29
:Pazar
:
:
:
:

İşyeri Düzeyinde Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi İçin İşyeri Sendika Temsilcileri, İşçi Temsilcileri ve Şube Yöneticilerinin Eğitimi ve Katılım Gruplarının Etkinliğinin Arttırılması

 

1. TANIM

 

1.1. PROJENİN İSMİ

İşyeri Düzeyinde Sosyal Diyalogun Geliştirilmesi İçin İşyeri Sendika Temsilcileri, İşçi Temsilcileri ve Şube Yöneticilerinin Eğitimi ve Katılım Gruplarının Etkinliğinin Arttırılması

1.2. PROJE ALANI

Sendikalaşma Oranının Yüksek Olduğu İlk 25 Şehir ve İyi Uygulama Örneklerinin İnceleneceği İki Yurtdışı Şehir

      1.3. PROJE ÖZETİ

Bu projede sendikalaşma oranının yüksek olduğu 25 ilde, sendikaların şube yöneticileri, çalışanları, işyeri sendika temsilcileri ve işçi temsilcilerinin, yönetime katılmayı düzenleyen yerel mevzuat hükümleri ve AB direktifleri ışığında bilinçlendirilmesi için eğitim seminerleri gerçekleştirilecek ve yerel düzeyde sendika temsilcileri, işçi temsilcileri ve şube yöneticilerinin konuyla ilgili görüşleri niteliksel araştırma yöntemleri kullanılarak toplanacak; araştırma verilerine dayanılarak “Türkiye’de İşyeri Düzeyinde Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesinde Sendikaların Rolü ve Önerileri” başlıklı bilimsel bir rapor hazırlanacaktır. Ayrıca, yurtdışındaki iyi uygulama örnekleri İtalya ve Romanya’da iki iyi uygulama örneğinden yola çıkılarak incelenecek ve sonuçlar rapora eklenerek Türkiye’de sosyal taraflara dağıtılacaktır.

1.4. PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ

 

Bu projede sendikaların sosyal diyalog konusunda en küçük ölçek olan işyerindeki örgütlenmelerinin itici gücünü oluşturan aktörlerin yönetime katılma, görüş belirtme,  danışma, bilgilendirme ve müzakere gibi konularda, İş Hukuku, Sendikalar Hukuku, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde donanımlı hale getirilmelerine çalışılacaktır. Bu amaçla mevzuatta öngörülen kurulların işlevselliklerinin artırılması için eğitim seminerleri gerçekleştirilecektir.

Projenin hedefi; sendikaların istatistikleri ve talepleri dikkate alınarak belirlenen toplam 25 ilde (Konfederasyonlarla yapılacak görüşmeler doğrultusunda kesinleştirilecek illerde) düzenlenecek seminerlerle, o ilde örgütlü olan tüm sendikalara ait şube yöneticileri, çalışanları, işyeri sendika temsilcileri ve işçi temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği kurulu, yıllık ücretli izin kurulu, toplu iş sözleşmeleri ile kurulan kurullar ve diğer katılmalı yönetim mekanizmaları içindeki görevlerini daha etkin bir şekilde yapmaları sağlanacaktır. Ek olarak iyi uygulama örneklerinin incelenerek Türkiye’de tanıtılması sağlanarak yeni bir model sunulacaktır. Son aşamada konuyla ilgili bilimsel bir araştırmanın yapılması ve yayınlanmasıyla birlikte Türkiye’deki mevcut durumu yerel sendikacılar düzeyinde tespit edilip, sorunların çözümü ve yönetimi için önerilerde bulunulacaktır.

1.5. PROJE GEREKÇESİ

Türkiye’de bu konuyla ilgili yasal mevzuat ve gereksinim olmasına rağmen uygulama yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte gerek AB İlerleme Raporları (2009, 2010) ve ILO belgelerinde konunun önemine değinilmekte ve Türkiye’de işyeri düzeyindeki işçi-işveren ilişkilerinin geliştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Mevcut uygulamaların etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için bu konuda sosyal taraf temsilcilerinin gerekli ve yeterli bilgiyle donatılması gerekmektedir.

1.5.1. MEVCUT DURUM, İHTİYAÇLAR VE PROBLEMLER

Merkezimizde bu projeyi gerçekleştirmek için organizasyonel süreçlerin yürütümü, iller düzeyinde uygun seminer salonları, uzman konuşmacı temini (ulusal ve/veya uluslararası uzman) ve seminerde kullanılacak çeşitli sarf malzemeleri için yeterli kaynak bulunmamaktadır.

 

1.5.2. PROJEDEN DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI YOLDAN FAYDA SAĞLAYACAK GRUPLAR

Yapılacak bu faaliyetlerle Konfederasyonlar, onların altında örgütlenmiş sendikalar, bağımsız sendikalar doğrudan faydalanacaktır.

1.5.3. FAYDA SAĞLAYAN GRUPLARIN NEDEN SEÇİLDİĞİ

Projede belirtilen hedef kitle, Türkiye’de işyeri düzeyinde sosyal diyalogun etkili bir şekilde işlemesi için aktif olarak rol alan gruptan seçilmiştir. Bunun temel nedeni: gerek AB gerekse ILO belgelerinde Türkiye’de işyeri düzeyinde sosyal diyalogun yetersiz seviyede olduğunun bir eleştiri olarak uluslararası platformda ve resmi belgelerde dile getirilmesidir.

1.6. PROJEDE UYGULAMA ADIMLARI

-Proje ekibinin oluşturulması için Konfederasyonlarla görüşmeler yapılması ve planlama,

-Sosyal taraflarla seminer programının yapılacağı illerin belirlenmesi ve seminer programının içeriğinin hazırlanması,

-Seminer organizasyonunun ve araştırmanın gerçekleştirilmesi,

-Seminer organizasyonunun ve araştırmanın sonuçlarının değerlendirilmesi,

-Proje Faaliyet Raporunun Yayınlanması,

-Bilimsel Araştırma Raporunun Yayınlaması.

1.7.  PROJENİN KATMA DEĞERİ

Bu proje sonucunda sosyal diyalog mekanizması güçlendirilecek, işyeri sendikal kurulları daha aktif hale getirilecek ve çalışma yaşamının olumlu yönde geliştirilmesine ve iş barışına katkı sağlanacaktır. Ayrıca bu organizasyonla ÇASGEM’in tanıtımına da katkı sağlanacaktır.

1.7.1. DEĞERLENDİRME MEKANİZMASI

İşyeri sendika temsilcileri ve şube başkanları ile yapılacak derinlemesine mülakatlar neticesinde eğitim seminerlerine katılan temsilcilerinin sosyal diyalog ve onun bir aracı olan yönetime katılma mekanizması hakkında bilgileri ve eksiklikleri tespit edilecek ve eğitimler yoluyla arttırılacaktır. Yayınlanacak proje faaliyet raporu ve bilimsel araştırma raporu ile bu konuda Türkiye’deki eksiklerin önüne geçebilmek amacıyla bir politika belgesi oluşturulması ve yasa yapıcılar için yerinden ve doğru bilgi üretilmesi sağlanmış olacaktır. 

1.8. PROJE SÜRESİ VE ZAMAN PLANI

01.01.2012- 31.12.2012

2. PROJE BÜTÇESİ

Projenin bütçesi 120.000,00 TL’dir.

2.1. PROJE BÜTÇESİ GEREKÇESİ

Bu projenin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan sarf malzemeleri, seyahat, hizmet alımı ve diğer alımlar yapılacaktır.

3. PROJE ÇIKTILARI

Bilinçlenmiş şube yöneticileri, çalışanları, işyeri sendika temsilcileri ve işçi temsilcileri,

İşyerinde Sosyal Diyalogun Güçlenmesi,

İnsana Yakışır İş Ortamının Sağlanması İçin Katkı,

Sosyal taraflarla etkin işbirliği, iş verimliliğinin, iş tatmininin artması, iş kazaları ile meslek hastalıklarının azalması sürecine katkı.

3.1. HEDEF GRUP ÜZERİNDE BEKLENEN ETKİLER

ÇASGEM’in sosyal tarafları bilinçlendirme hizmeti.

 

3.1.1. ŞARTLAR

 

3.1.2. KAPASİTE GELİŞİMİ

Seminere katılacak kişi ve grupların işyerinde sosyal diyalog, katılmalı yönetim konularında bilgi seviyeleri ve donanımları artmış olacaktır.

3.2. YAYINLAR VE DİĞER ÇIKTILAR

Bu projeyle ilgili olarak seminer ilanı, afişler, broşürler, tanıtım kitapçıkları, proje faaliyet raporu ve bilimsel araştırma raporu kitabı ve katılımcılara sertifikalar çıkarılacak ve taraflara dağıtılacaktır.

3.3. PROJENİN ÇOĞALTICI ETKİSİ

Şube yöneticileri, çalışanları, işyeri sendika temsilcileri ve işçi temsilcileri ve bu görevlere aday olan kimselere (işçilere) eğitim ve seminer aldırma fırsatı sunan tarafların bu faaliyetler sonucunda sosyal diyalog ve katılmalı yönetim hakkında bilgi ve bilinç seviyesinde artış, eğitimli sendika yöneticisi, işyeri sendika temsilcisi ve işçi temsilcisi sayısında artış sağlanacaktır. Bu şekilde işyerlerinde mevzuatta öngörülen kurulların yanında endüstri ilişkileri kurulu, işyeri koordinasyon kurulu, kalite çemberi vb. katılmalı yönetim kurulların kurulması ya da mevcut kurullar için bir üst yapı oluşturularak daha etkin işlemelerine ilişkin bir model önerisi yapılacaktır. Bu öneri yapılırken temel çıkış noktası gerçekleşecek araştırma olacaktır. Araştırma Ekim 2012’de kitap olarak yayınlanacaktır.

3.4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Proje tamamlandıktan sonra, gerçekleştirilen eğitim bir modüle dönüştürülecek ve sosyal taraflara ÇASGEM olarak eğitim konusunda destek sağlanacaktır. Söz konusu eğitim hem ÇASGEM’de hem de talep üzerine istenilen illerde verilmeye başlanacaktır.

3.4.1. KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çalışma hayatında rol oynayan taraflarla işbirliğine gidilerek sürekli eğitim hizmeti sunmak.

4. RİSKLER

Söz konusu çalışmalar yapılırken karşılaşılabilecek büyük çapta bir risk bulunmamaktadır.

PROJE ÖZET BİLGİ FORMU

Ek 2

PROJE TEKLİFİNİN EKLERİ :

— Kapak Sayfa (Ek-1’e bakınız).

— Proje Özet Bilgi Formu (Ek-2’ye bakınız).

— Proje Önerisi Bütçe (Ek-3’e bakınız).

— Projenin Genel Bütçesi (Ek-4’e bakınız).

— Bütçe Ödeme Planı (Ek-5’e bakınız).

— Bütçe Kalemleri (Ek-6’ya bakınız).

—Projenin içeriği ve durumuna göre ek bilgiler, belgeler eklenecektir.

UYARI:

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul’un aldığı karar gereğince, hesaptaki para mevcudu bilgisi alındıktan sonra proje hazırlama yoluna gidilmelidir.   Bilgi için Tel. (312) 296 65 90