Başkanlık Birimleri

KURUM ADI                     : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

KURUM GÖREVİ             : 7460 Sayılı Kanun'da yer alan görevler.

GÖREVİN KAPSAMI      : Merkez Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Merkezin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak, planlamak, yönetmek, yönlendirmek, koordine etmek, denetlemek ve kurumun kuruluş kanununda yer alan görevlerini yerine getirmek.      

 

1 İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

1.1 Şube Müdürü Merkez Başkanına karşı sorumludur.

1.2 İnsan Kaynakları yönetimi ile ilgili Başkanlığın yıllık çalışma planı çerçevesinde görevini       yürütmek ve çalışma planının hazırlanmasında Başkana yardımcı olmak.

1.3 Kendi uhdesinde bulunan birimlerdeki görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.

1.4 Personelin mevzuatla ilgili her türlü konularda yetiştirilmesini sağlamak.

1.5 Kendisine bağlı Personelin mesai hareketlerini kontrol etmek ve her türlü izinlerin (yıllık, mazeret, sıhhi vs.)  planlamasını sağlamak.

1.6 Genelge ve talimatları personele duyurmak, gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

1.7 Görevin gerektirdiği konularda diğer birimlerle koordineyi sağlamak.

1.8 Personel kadroları ile ilgili kadro vizeleri hazırlamak.

1.9 Birimine ait yazışma evraklarının arşivleme işlerini sağlamak.

1.10 Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

1.11 Kurumun malzeme alımını, bakım onarımını ve takibini sağlamak.

1.12 Gayri menkul ve menkul ile ilgili işlemleri yürütmek.

1.13 Kurum araçlarının her türlü bakım onarım ve diğer işlemlerini yürütmek.

1.14 Kendi uhdesinde bulunan birimlerdeki görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.

1.15 Personelin mevzuatla ilgili her türlü konularda yetiştirilmesini sağlamak.

1.16 Kendisine bağlı Personelin mesai hareketlerini kontrol etmek ve her türlü izinlerin (yıllık, mazeret, sıhhi vs.)  planlamasını yaparak gerekli birime bildirmek.

1.17 Genelge ve talimatları personele duyurmak, gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

1.18 Görevin gerektirdiği konularda diğer birimlerle koordineyi sağlamak.

1.19 Birimine ait yazışma evraklarının arşivleme işlerini sağlamak.

1.20 Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

 

2 Yayın ve Dökümantasyon Şube Müdürlüğü

2.1 Kütüphane ve Bilgi merkezi hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

2.2 Eğitim ve Araştırma ile ilgili yapılan her türlü belgelerin sistamatik bir şekilde düzenlenmesi, denetlenmesi, planlanması ve yürütülmesini sağlamak.

2.3 Bilgi ve belge yönetimi alanındaki gelişmeleri izlemek ve teknolojik yenilikler için çalışmalar yapmak.

2.4  Bibiyografi, kurum katoloğu, büroşür vs. yayınlamak ve diğer kurumlarla iletişim sağlamak.

2.5 Kendi uhdesinde bulunan birimlerdeki görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.

2.6 Personelin mevzuatla ilgili her türlü konularda yetiştirilmesini sağlamak.

2.7 Kendisine bağlı Personelin mesai hareketlerini kontrol etmek ve her türlü izinlerin (yıllık, mazeret,  sıhhi vs.)  planlamasını yaparak gerekli birime bildirmek.

2.8 Genelge ve talimatları personele duyurmak, gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

2.9 Görevin gerektirdiği konularda diğer birimlerle koordineyi sağlamak.

2.10 Birimine ait yazışma evraklarının arşivleme işlerini sağlamak.

2.11 Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek

 

3 Eğitim Şube Müdürlüğü

3.1 Eğitim ve araştırma talepleri ile ilgili eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak, bu amaçla meskeki eğitimler ve seminerler düzenlemek.

3.2 Eğitimle ilgili yurt içi ve yurtdışı koordinatörlüğü yapmak, yönetmek sonuçlandırmak.

3.3 Kendi uhdesinde bulunan birimlerdeki görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.

3.4 Personelin mevzuatla ilgili her türlü konularda yetiştirilmesini sağlamak.

3.5 Kendisine bağlı Personelin mesai hareketlerini kontrol etmek ve her türlü izinlerin (yıllık, mazeret  sıhhi vs.)  planlamasını yaparak gerekli birime bildirmek.

3.6 Genelge ve talimatları personele duyurmak, gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

3.7 Görevin gerektirdiği konularda diğer birimlerle koordineyi sağlamak.

3.8 Birimine ait yazışma evraklarının arşivleme işlerini sağlamak.

3.9 Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek

 

4 Belgelendirme Birimi

4.1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan tüm Eğitim ve araştırmaları ilgili sonuçları belgelendirmek ve sertifikasyon işlemlerini yerine getirmek.

4.2  Kendi uhdesinde bulunan birimlerdeki görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.

4.3 Personelin mevzuatla ilgili her türlü konularda yetiştirilmesini sağlamak.

4.4 Kendisine bağlı Personelin mesai hareketlerini kontrol etmek ve her türlü izinlerin (yıllık, mazeret, sıhhi vs.)  planlamasını yaparak gerekli birime bildirmek.

4.5 Genelge ve talimatları personele duyurmak, gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

4.6 Görevin gerektirdiği konularda diğer birimlerle koordineyi sağlamak.

4.7 Birimine ait yazışma evraklarının arşivleme işlerini sağlamak.

4.8 Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek

 

5 Strateji Şube Müdürlüğü

5.1 Kurumun görev alanına giren  eğitim ve araştırma ilgili yıllık program çerçevesinde uzun ve kısa vadeli strateji politikalarını belirlemek,.

5.2 Kurumun yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

5.3 Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını sağlamak.

5.4 Kurumun mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ilgili birimle ayrıntılı olarak harcama programı hazırlamak ve buna dair istatistik yapmak.

5.5  Kendi uhdesinde bulunan birimlerdeki görevlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.

5.6 Personelin mevzuatla ilgili her türlü konularda yetiştirilmesini sağlamak.

5.7 Kendisine bağlı Personelin mesai hareketlerini kontrol etmek ve her türlü izinlerin (yıllık, mazeret  sıhhi vs.)  planlamasını yaparak gerekli birime bildirmek.

5.8 Genelge ve talimatları personele duyurmak, gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak.

5.9 Görevin gerektirdiği konularda diğer birimlerle koordineyi sağlamak.

5.10 Birimine ait yazışma evraklarının arşivleme işlerini sağlamak.

5.11 Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek